Erakorraline toetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Erakorraline toetus on isikule või perekonnale erandkorras makstav toetus õnnetusjuhtumi (loodusõnnetus, tulekahju, avarii vms), kriisiolukorra või muu sarnase juhtumi korral.

Toetuse suurus

kuni 1000 eurot

Menetlusaeg

Toetuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult. Toetuse saamisel kantaks toetus taotleja arvelduskontole.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Anne Klettenberg
sotsiaalhoolekandespetsialist
325 8692, anne.klettenberg@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus
Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, pille.eevardi@tapa.ee

Moe, Lehtse ja Jäneda teeninduspunkt

Sirje Salura
sotsiaalhoolekandespetsialist
327 7787 (Moe teeninduspunkt)
383 3451 (Lehtse teeninduspunkt)
382 0232 (Jäneda teeninduspunkt)
sirje.salura@tapa.ee

 

Toetuse taotlemine

Toetust on õigus taotleda isikul(le), kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse, milles kirjeldab abivajadust ning lisab vajadusel abivajadust tõendavad dokumendid.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Sotsiaalhoolekandeseadus

Tapa Vallavolikogu 16.12.2019 määrus nr 76  „Sotsiaaltoetuste määrad" 

Taotluse vormid

Toetuse taotlemise vorm