Mittetulunduslike tegevuse toetamine

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamine on teenus, mis aitab arendada huvitegevust vallas nii noorte kui täiskasvanute hulgas.

Teenuse eesmärgiks on rahalise toetuse abil arendada omaalgatuslikku mittetulunduslikku tegevust Tapa vallas ning läbi selle saavutada tugevam kogukondlik ühtekuuluvustunne.

Teenus puudutab toetusmeetme osas omaalgatusliku kultuuri-, religiooni, spordi-, noorsootöö-, külaelu ja muud sarnast tegevust

Toetusmeede jaguneb kaheks:

tegevustoetus – toetust saab küsida mittetulundusliku tegevuse edendamiseks vajalike kulude katteks

projektitoetus – toetust saab küsida väljastpoolt valla eelarvet rahastatavate mittetulundusliku tegevuse edendamise projektide kaasfinantseerimiseks

Toetuse saajaga sõlmib Tapa Vallavalitsus koostöölepingu.

Menetlusaeg

Menetlusaeg tegevustoetuse puhul sõltub Tapa Vallavolikogu poolt vastuvõetud eelarve vastuvõtmise kiirusest, koos järelkinnitustoimingutega Tapa Vallavalitsuse pool, mis võivad praktikas aega võtta kokku kuni 7 kuud. Menetlejad on Tapa Vallavolikogu kultuurikomisjon ja Tapa Vallavalitsus.

Projektitoetuste ja üksikjuhtumite põhiselt erandkorras väljaantavate tegevustoetuste puhul on menetlusaeg 30 päeva, vastavalt kalendriaasta jooksul laekunud taotlustele.

Vastutaja  

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitatakse Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus, mis sisaldab küsitavaid andmeid taotleja, tema tegevuse sisu ja eelarve kohta. Vormikohane taotlus esitatakse Tapa Vallavalitsusele iga-aastaselt
10. septembriks.

Õigusaktid

Tapa valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Mittetulundusliku tegevuse toetamise aruande vormi kinnitamine

Taotluse vormid

Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluse vorm

Mittetulundusliku tegevuse toetamise aruanne