Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal

  1. Projekti periood 01.03.2017-28.02.2019
  2. Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.
  3. Eesmärk ja tulemus: Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust.
  4. Fondi nimi: Euroopa Sotsiaalfond
  5. Toetuse summa: projekti kogumaksumus 375 675 eurot, millest omafinantseering summas 84 611,25 eurot.
 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
 - lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
-  eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
-  nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
-  lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 - kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 - tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel;
-isikul on esmane vastutus teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul;
-hüvitise taotlemisel peab isik aitama igakülgselt kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele menetlusele ning asjaolude muutumise korral hüvitise kohandamisele.