Ühekordne toetus

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus:

 

Toetus on mõeldud isikule või perekonnale, kes on sattunud toimetulekuraskustesse. Toimetulekuraskuseks loetakse, kui taotlejale või tema perekonnale jääb pärast kõigist sissetulekutest (netopalk, stipendium, riiklikud rahalised hüvitised, elatisraha jms) põhjendatud elamiskulude mahaarvamist kuus kasutada summa, mis on alla kahekordset riiklikku toimetulekupiiri (280 eurot), kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald. Toetuse määramisel võetakse arvesse juhtumipõhist (hinnatakse iga kliendi vajadust eraldi) lähenemist.

Toetuse suurus

Ühekordse toetuse suurus on kuni 300 eurot.

Toetuse taotlemine:

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa ametiasutusele allkirjastatud taotluse, milles on märgitud taotleja andmed, toetuse taotlemise põhjus ja vajalikud lisadokumendis (kuludokumendid, sissetulekut tõendavad dokumendid).

Vastutaja:

Tapa Vallavalitsus

Anne Klettenberg
sotsiaalhoolekandespetsialist
325 8692, anne.klettenberg@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus

Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, pille.eevardi@tapa.ee

Moe, Lehtse ja Jäneda teeninduspunkt

Sirje Salura
sotsiaalhoolekandespetsialist
327 7787 (Moe teeninduspunkt)
383 3451 (Lehtse teeninduspunkt)
382 0232 (Jäneda teeninduspunkt)
sirje.salura@tapa.ee
 

Menetluse aeg on:

Toetuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne päeva jooksul peale taotlus esitamist või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult. Toetuse saamisel kantaks toetus taotleja arvelduskontole.

Õigusakt:

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" 

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Vormid:

Toetuse taotlemise vorm