« Tagasi

Aasta uues Tapa vallas

 

Tapa valla jaoks on ühinemisjärgne 2018 aasta olnud keeruline, täis pingeid ja võimuvahetust. Aasta on möödunud kahe valla, Tamsalu ja Tapa, ühtekasvamise märgi all, mis hõlmab uue juhtimisstruktuuri rakendamist, erinevate töökultuuride ja piirkondlike traditsioonide ühtlustamist, arvukate uute regulatsioonide kehtestamist, uue arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmist, uue ühise eelarve koostamist, uue allasutuse, Tapa valla spordikooli loomist ning olemasolevate allasutuste reorganiseerimist ja palju teisi tegevusi.

Suur omavalitsus sarnaneb suure laevaga, mida pole võimalik järsult pöörata. Täna vastuvõetud otsused jäävad valla arengut mõjutama veel aastaid hiljem. Tapa valla suuruse omavalitsuse soovitud kursil hoidmiseks peab kasvama strateegilise juhtimise osakaal. Seetõttu on alustatud valla üldplaneeringu, haridusvõrgu-, soojusmajanduse-  ning ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamisega. Ees seisavad veel kultuuri- ja spordiasutuste juhtimise ümberkorraldamine, nii lepiti kokku Tamsalu ja Tapa valla ühinemise käigus.

Iga muudatus on keeruline, iga uus algus on raske, tagasilöögid ja ebaõnnestumised on paratamatud. Muudatused on siiski vajalikud ning pikas perspektiivis möödapääsmatud, selleks et toime tulla kiiresti muutuvas maailmas ja pakkuda valla elanikele ootuspäraseid teenuseid.

Suure valla puhul on oluline sideme loomine vallavõimu ja vallaelanike vahel, sealhulgas valla keskusest kõige kaugemate külade elanikega. Internetipõhiste teenuste arendamine küll lihtsustab asjaajamist, kuid ei asenda vahetut suhtlemist. Valla esindajad kohtusid novembrikuus kahe nädala jooksul valla erinevate külade elanikega. Kohtumistelt saadi vahetut ja väärtuslikku tagasisidet elanike probleemidest valla erinevais paigus. Saadud informatsiooni analüüsitakse ning koostatakse selle põhjal konkreetne tegevuskava. Tänan kõiki neid, kes võtsid vaevaks kohtumistel osaleda ja oma arvamust avaldada!

Vallavolikogu ja vallavalitsus ei saa teostada võimu tegemata koostööd valla territooriumil paiknevate asutuste, ettevõtete ja kodanikeühendustega. Koostööpartneritest avaldab enim mõju Tapa linna ja selle lähipiirkonna toimimisele 1. jalaväebrigaadi kohalolek. Tapa valla esindajad kohtusid 1. jalaväebrigaadi juhtkonnaga 23.oktoobril. Kohtumise eesmärgiks oli arutada omavahelist koostööd ning  kokku leppida konkreetsetes tegevustes. Tapa valla soov on, et Tapal paiknevad sõjaväelased tarbiksid kohalikke teenuseid ning osa kutselistest sõjaväelastest looksid Tapa valda ka oma kodu.

Tulu, mida avalik sektor läbi teenuste laiali jagab, luuakse erasektoris. Mida edukamad on Tapa valla ettevõtted, seda rohkem tulu laekub vallale avalike teenuste korraldamiseks ja elukeskkonna parandamiseks. Valla poolt on arukas osa erasektori poolt toodetud tulust investeerida ettevõtluskeskkonna arenguks, sh investeeringud ettevõtlusalade taristusse (juurdepääsuteed, vee- ja kanalisatsiooni- ning soojatorustikud). Selliselt toimides loome era- ja avaliku sektori koostöös jätkusuutliku piirkonna, kus on töökohti ja sissetulekud elanikkonnale.

Kahe valla ühendamise protsess on kaasa toonud lisakohustusi valla ametnikele. Möödunud aasta jooksul on ette valmistatud ning vallavalitsuse ja vallavolikogu poolt vastu võetud arvukalt kohalikku elu korraldavaid määruseid. Tänan oma kolleege ja kõiki Tapa valla töötajaid selle panuse eest!

Mööduvat aastat jäävad meenutama väljapaistavad sportlikud saavutused ja suurepärased kultuurisündmused. Tamsalus avati suve hakul Eesti Vabariigi Presidendi osavõtul Eesti 100 tamme esinduspark, Tapa Spordiklubi noor maadleja Marta Pajula saavutas kõrgeid kohti Euroopa tiitlivõistlustel, Lehtse kammerkoor naases Praha koorifestivalilt hõbediplomiga, festival „Kino maale" rõõmustas seegi kord suuri ja väikeseid vaatajaid üle Eesti, traditsioonilised Tapa muusikpäevad pakkusid unustamatuid elamusi külastajaile. See on vaid lühike loetelu meie tublide inimeste saavutustest ja tegemistest.

Aasta lõpp ja jõulud on ukse ees, advendiküünlad koos advendirahu soovidega süüdatud, tundkem rõõmu sellest mis meil on.

Head Tapa valla inimesed, soovin teile rõõmsat jõuluaega lähedaste keskel ning kordaminekuid uuel aastal!

 

Riho Tell

Tapa vallavanem