« Tagasi

Asustusjaotuse muutmise taotlemine „TAPA VALLA SÄÄSE ALEVIKU LIITMINE TAMSALU LINNAGA“ eelnõu avalikustamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5 ja lõike 51, Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määruse nr 335 "Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" § 2 lõike 5, § 3, § 8, § 9 punkt 5, § 10, § 11, § 13 ning lähtudes 06.01.2020 Sääse aleviku ja Tamsalu linna elanike avaldusest nr 7-1/20/2-1  ning Tapa Vallavolikogu 31.08.2020 otsusest nr 196 avaldab Tapa Vallavalitsus Tapa Vallavolikogu otsuse „Asustusjaotuse muutmise taotlemine" eelnõu, lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjelduse.

Kõigil Tamsalu linna ja Sääse aleviku alalistel elanikel ja kinnistute omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu avalikustamist esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

Ettepanekud, arvamused ja protestid palun edastada e-postile vallavalitsus@tapa.ee

 

Asustusjaotuse muutmise algatamine Tapa Vallavolikogu 31.08.2020 otsus nr 196

Kaart Sääse aleviku liitmine Tamsalu linnaga

Tamsalu linnaga liidetava Sääse aleviku lahkmejoone kirjeldus

Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu Asustusjaotuse muutmise taotlemine.docx