« Tagasi

Puude langetamine ja võra kärpimine

Üksikpuude langetamiseks ja võra kärpimiseks üle 30% on vaja tiheasustusalal taotleda raieluba. Raieloa taotlus ja tiheasustusalade kaardid on kättesaadavad Tapa valla kodulehelt.

https://www.tapa.ee/arengukava3#Raieluba.

Erakinnistutel on viimasel ajal olnud nii loata puude langetamisi kui ka suuremahulisi okste kärpimisi. Vallavalitsus palub enne raietöödega alustamist tutvuda Tapa valla heakorraeeskirjas sätestatud nõuetega ning taotleda vajadusel raieluba. Täiendavat infot raielubade taotlemise kohta saab Tapa Vallahoolduse juhatajalt (vallahooldus@tapa.ee, telefon 520 3992) ja Tapa valla keskkonnaspetsialistilt (mailis.alling@tapa.ee, telefon 322 9665).

Kui puu kasvab ühistu territooriumil, tuleb selle langetamise või okste kärpimist arutada üldkoosolekul ning kui on otsustatud ülaltoodud toiming teostada, saata protokoll tehtud otsusega koos raieloa taotlusega Tapa Vallavalitsusele.

Et ära hoida edaspidiseid loata puude langetamisi kui ka suuremahulisi okste kärpimisi, hakkab Tapa Vallavalitsuse järelvalvespetsialist eeltoodud rikkumiste ilmnemisel määrama seadusega ettenähtud korras rahalisi karistusi.

 

Omavoliliselt kärbitud puud Tamsalus. 

Foto: Mailis Alling