« Tagasi

Rahvakohtunikukandidaatide valimine

Tapa Vallavolikogu palub anda endast teada Tapa valla elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25.-70. aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel (keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel) ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
2) pankrotivõlgnik;
3) tervise tõttu sobimatu;
4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Tapa vallas alla ühe aasta;
5) kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
6) kaitseväeteenistuses;
7) advokaat, notar või kohtutäitur;
8) vabariigi valitsuse liige;
9) valla- või linnavalitsuse liige;
10) vabariigi president;
11) riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 10. maiks:

1) saata digitaalselt allkirjastatud ankeet aadressile evelin.vark@tapa.ee ;
2) tulla vallavalitsuse kantseleisse (Tapa linn Pikk 15, II korrus, ruum 2.4) ja täita ankeet kohapeal;
3) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Tapa Vallavolikogu, Pikk 15, 45106  Tapa linn.

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Täiendav info: Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113)
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.