« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 22.05.2019

 1. Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (EN 259, 267)  - Mailis Alling   
 2. Arvamuse andmine MTÜ-le Lääne-Viru Jäätmekeskus väljastatava jäätmeloa nr L.JÄ/332920 eelnõu, jäätmeloa andmise korralduse eelnõu ning keskkonnamõju eelhinnangu eelnõu kohta - (EN 270)  - Mailis Alling   
 3. Projekteerimistingimuste väljastamine (EN 261)  - Mati Tamm   
 4. Ehitusloa väljastamine (EN 258, 260) - Mati Tamm   
 5. OÜ-ga Reaalprojekt Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise projekteerimiseks sõlmitud lepingu pikendamine (EN 265) - Ene Orgusaar   
 6. Väikehanke Tapa valla ajalehe „Sõnumed/Tapaskije Vesti" küljendamine ja trükkimine" tulemuste kinnitamine (EN 266)  Ene Orgusaar   
 7. Riigihanke „Tapa valla õpilasliinid 2019/2020" korraldamine ja alusdokumentide kinnitamine (EN 268) - Ene Orgusaar   
 8. Ideekonkursi korraldamine (EN 269)  Ene Orgusaar
 9. Ehitusloa väljastamine (EN 271) - Jaanus Annus   
 10. Teekatte markeerimistööde, liiklusmärkide valmistamise, paigaldamise ja hooldustööde eduka pakkumuse kinnitamine (EN 272) -   Jaanus Annus   
 11. Teenindusmaa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine (EN 277) -  Gerli Sveta Pajupuu   
 12. Tapa vallas omandis olevatel kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS kasuks (EN 280) – Gerli Sveta Pajupuu
 13. Tapa valla ettevõtlustoetuse määramise ja kasutamise kord (EN 273) - Marko Teiva   
 14. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine (EN 256, 257, 262, 274,  275) - Indrek Jurtšenko   
 15. Projektitoetuse taotluse rahuldamine" (EN 263) - Indrek Jurtšenko   
 16. Tegevustoetuse taotluse rahuldamine" (EN 264) - Indrek Jurtšenko   
 17. VOE "Tapa valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine" - Indrek Jurtšenko   
 18. Määruste kehtetuks tunnistamine (EN 276) - Margit Halop   
 19. Soodustuse andmine ja maksmine (EN 278) – Ene Augasmägi
 20. Tapa Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine (EN 279) – Ene Augasmägi
 21. Ülevaade volikogu komisjonides tehtud ettepankutest vallavalitsuse poolt esitatud eelnõudele