« Tagasi

Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja arutelud

Perioodil 1. veebruar 2023 kuni  1. märts 2023 toimub Soodla harjutusvälja (HV) riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH)  programmi avalik väljapanek.

Avalikustatavad materjalid tehakse kättesaadavaks hiljemalt 1. veebruariks. Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu detailse lahenduse eskiisi ja KSH programmi kohta saab esitada Kaitseministeeriumile 3. märtsiks e-posti aadressil: info@kaitseministeerium.ee.

Soodla harjutusväli on riigikaitseline objekt. Harjutusväli on vajalik sõjalise väljaõppe korraldamiseks, eelkõige selleks, et arendada soomusmanöövervõimet ja harjutada järjest laienevat koostööd Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (inglise keeles North Atlantic Treaty Organization) liikmesriikide üksustega.

Planeeringuala asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Hirvli, Koitjärve ja Suru külades ning Anija vallas Pillapalu, Härmakosu ja Raudoja külades. Planeeringuala suurus on 7390 ha, millest Soodla harjutusvälja pindala on 5865 ha.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on Soodla HV toimimiseks vajaliku taristu  kavandamine, Soodla HV ja Kaitseväe keskpolügooni ühenduskoridoride ning Soodla HV juurdepääsu- ja möödasõiduteede asukohtade määramine, ehitusõiguse ning kõigi kavandatud objektide jaoks vajalike tingimuste määramine. Detailse lahenduse eskiis annab ülevaate planeeringuga kavandatud esialgsest lahendusest: laske- ja õppeväljade, teede jm rajatiste asukohad ning ehitusõiguse näitajad, mis on vajalikud riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks.

Üheaegselt planeeringu koostamisega toimub kavandatava tegevuse keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) ja täiendavalt planeerimisseaduse kohane asjakohaste sotsiaalsete, majanduslike,  kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. KSH programmis antakse ülevaade olemasolevast keskkonnast ja hindamist vajavatest mõjudest, määratletakse hindamise ulatus, metoodika ning uuringute vajadus. Riigi eriplaneeringu koostamisega ei kaasne piiriülest keskkonnamõju.

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab Kaitseministeerium, planeeringu koostamise tellija on Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, planeeringu konsultant ja mõjude hindaja on Skepast&Puhkim OÜ. Riigi eriplaneeringu kehtestab Vabariigi Valitsus.

Riigi eriplaneeringu materjalid on leitavad Kaitseministeeriumi veebilehel https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/soodlaharjutusvali.

Materjalid tehakse kättesaadavaks hiljemalt 1. veebruariks.

.Eriplaneeringu väljapaneku järgsed arutelud toimuvad:

  • 21. märtsil 2023 kell 18.00 Kehra Rahvamajas (F.R.Kreutzwaldi 2, Kehra linn, Anija vald);
  • 22. märtsil 2023 kell 18.00 Kuusalu Rahvamajas (Keskväljak 10, Kuusalu vald).

Avalikule väljapanekule järgnevatel avalikel aruteludel tutvustatakse planeeringu eskiisi, keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi, avalikul väljapanekul esitatud seisukohti ja nendega arvestamist. Kõigile väljapaneku jooksul laekunud arvamustele vastatakse kirjalikult pärast avalike arutelude toimumist.