« Tagasi

Tapa Vallavolikogu kehtestas 24.11.2022 otsusega Liblika maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

 

Tapa Vallavalitsus teatab, et Tapa Vallavolikogu kehtestas 24.11.2022 otsusega nr 56  Liblika maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.

Tapa linnas asuva Liblika maaüksuse  ja lähiala detailplaneering on algatatud Tapa Vallavalitsuse 01.04.2020 korraldusega nr 177.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata Liblika maaüksusele (katastritunnus 79101:015:0562, sihtotstarve maatulundusmaa 100%, pindala 21753 m2 , kinnisturegistri registriosa nr 15135550) tankla ja seda teenindavate rajatiste ehitamine. Lisaks näha ette võimalus teise(t)e kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone(t)e rajamine, mille mahus on lubatud ka kontori ja büroopinnad.

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, hoonestusala, liikluskorraldus, haljastus ja heakorraldus, kujad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, servituutide seadmise vajadus ning seatakse keskkonnatingimused.  Detailplaneering on koostatud vastavuses Tapa valla üldplaneeringuga. Tapa Vallavalitsus on planeeringu lahenduse kaalumisel arvestanud kõigi oluliste asjaoludega.

Detailplaneering on kooskõlastatud kõikide asjakohaste riigiasutuste ja võrguvaldajatega. Olulisi majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja looduskeskkonnale kaasnevaid negatiivseid mõjusid detailplaneeringuga ei kaasne.

Detailplaneering on kättesaadav Tapa valla kodulehel: https://www.tapa.ee/tapa-linnas-asuva-liblika-maauksuse-ja-lahiala-detailplaneering.