« Tagasi

Vallavalitsuse 23. novembri istungi päevakorra projekt

Vallavalitsuse 47. istung toimub kolmapäeval, 23. novembril algusega kell 9.15 istungite saalis

 1. Ülevaade Tapa Valla Hooldekodu tegevusest – Helen Ruberg, Ülle Keinaste
 2. Asendushooldustasu muutmine – Kristi Ale
 3. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasumine – Ragni Nikiforova
 4. Korteriomandi enampakkumise tulemuse kinnitamine – Lembit Saart
 5. Projekteerimistingimuste väljastamine – Mati Tamm
 6. Ehitusloa andmine – Mati Tamm
 7. Ehitusteatise teavitatuks lugemine – Mati Tamm
 8. Kasutusloa andmine – Mati Tamm
 9. Munitsipaalomandis oleva ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine – Linda Kelu-Toome
 10. Katastriüksuse piiride muutmine – Linda Kelu-Toome
 11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks- Linda Kelu-Toome
 12. Riigihanke tulemuste kinnitamine – Ene Orgusaar
 13. Loa andmine välireklaami paigutamiseks – Eele Ehasoo
 14. Järelhooldusteenuse osutamine – Riina Haljasoks
 15. Lehtse Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine – Riina Haljasoks
 16. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Marko Teiva
 17. Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2026" eelnõule laekunud ettepanekutele läbivaatamine ja seisukoha võtmine – Marko Teiva, Helen Ruberg
 18. Tapa valla 2023. aasta eelarve- Helen Ruberg