« Tagasi

Tapa Vallavalitsuse istungi päevakorra projekt, 06.03.2019

 1. Lapsehoiuteenuse osutamine- Jaanika Kirs
 2. Ehitusloa väljastamine (2) – Mati Tamm
 3. VOE "Arvamuse andmine Lasila III kruusakarjääri korrastamistingimuste väljastamise korralduse eelnõule ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule" – Mailis Alling
 4. Arvamuse andmine Osaühing IRIS FIBER jäätmeloa taotlusele – Mailis Alling
 5. Ehitistele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine – Gerli Pajupuu
 6. Tegevustoetuse eraldamine noorsootööühingutele Tapa valla 2019. aasta eelarvest - Aune Suve-Kütt   
 7. Tapa valla sihtstipendiumi maksmisest keeldumine – Anne Roos
 8. VVME "Tapa valla haridusasutuste hoolekogu moodustamise ja tegutsemise töökord -Anne Roos
 9. Raha eraldamine tegevustoetuseks 2019. aasta eelarvest (2) - Indrek Jurtšenko   
 10. Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine – Indrek Jurtšenko
 11. Raha eraldamine tervishoiu kuludeks Tapa valla 2019. a eelarvest - Ene Augasmägi   
 12. Raha eraldamine MTÜ-le Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda Tapa valla 2019. a eelarvest - Ene Augasmägi   
 13. VVME " Tapa valla raamatupidamise sise-eeskiri" – Ellen Uiboaed
 14. Põhivara mahakandmine – Ellen Uiboaed
 15. VOE " Kinnisasja mõttelise osa võõrandamine otsustuskorras" – Margit Halop
 16. Valla äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramine – Riho Tell
 17. Tapa Vesi OÜ ja Tamsalu Vesi AS ühinemise analüüs – Andrus Freienthal