12.10.16

 

Elukoha registreerimine 

 
Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse. Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, välismaale elama asumist ja välismaalt tagasi Eestisse kolimist.
 
Elukoha registreerimiseks palume esitada elukohateade.
 
Elukohateate esitamiseks on neli võimalust:

1. Täita elukohateade riigiportaalis www.eesti.ee kasutades rahvastikuregistri e-teenuseid;

2. Saata elukohateade digitaalselt allkirjastatuna e-postile. Selleks:

laadige alla elukohateate blankett;

täitke see ära;

allkirjastage blankett ID-kaardiga (Loe lähemalt ID-kaardiga allkirjastamise kohta www.id.ee);

saatke rahvastikuregistripidajale aadressil kaia.silm@tapa.ee või vallavalitsuse üldaadressile vallavalitsus@tapa.ee.
 
3. Täita elukohateade, tulles kohale Tapa Vallavalitsusse, aadressil Pikk tn 15, Tapa linn II korrus. Kaasa võtta isikuttõendav dokument.
 
4. Saata elukohateade postiga aadressile Tapa Vallavalitsus Pikk tn 15 Tapa linn Tapa vald Lääne-Virumaa 45106
Elukohateate saatmiseks postiga tuleb:
printida välja elukohateade ja täites see trükitähtedega;
lisada koopia esitaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
saata dokumendid postiga aadressil: Tapa Vallavalitsus Pikk tn 15 Tapa linn Tapa vald Lääne-Virumaa 45106.
 
Kui elukohateate esitaja ei ole ruumi omanik, tuleb teatele võtta ruumi omaniku (või kõikide ruumi kaasomanike) nõusolek või esitada üürileping või muu dokument, mis kinnitab ruumi kasutamise õigust elukohateatele kantud isikute poolt. Omaniku nõusolekut ei ole vaja kui rahvastikuregistrisse kantakse isiku välisriigi elukoha andmed.
 
Alaealise vanemast või eestkostjast erineva elukoha kandmiseks rahvastikuregistrisse tuleb esitada vanema või eestkostja kirjalik nõusolek.
 
Soovituslik on elukohateate pöördel statistiliste andmete teatamine teate esitaja rahvuse, emakeele, hariduse ja tegevusala kohta.
 

Eluruumi omaniku õigustatud nõudmine

Kui Teil eluruumi omanikuna on olemas teave, et Teile kuuluva eluruumi aadress on märgitud rahvastikuregistris isikute elukohaks, kellel ei ole selleks õiguslikku alust, on omanikul vastavalt rahvastikuregistri seaduse § 46 lg 1 õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist.  Omaniku õigustatud nõudmise esitamiseks peab olema täidetud kolm tingimust:
  • isiku elukohaks rahvastikuregistris on märgitud omanikule kuuluv ruum 
  • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana 
  • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks

Ruumi omaniku avalduse esitamine elukoha aadresside muutmiseks riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Toimetaja: ILONA ALLA