14.02.22

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine Tapa vallas

Tapa vald liitus aasta alguses Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektiga „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Piloodi raames katsetatakse uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab Tapa Vallavalitsus. Vald osaleb projektis 10 teenusekohaga perioodil 01.01.-31.12.2022.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

1) isik on vanuses 16- 35 eluaastat;

2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;

3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:

  • isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
  • isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuse järjekorras, või
  • isik vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

 

Projekti sisenemiseks ja teenusekomponentide vajaduse hindamiseks tuleb eelpool kirjeldatud tingimustele vastaval isikul või tema lähedasel pöörduda vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna poole. Töötaja viib läbi hindamise nii vestluse kui olemasolevate dokumentidega tutvumise kaudu.

 

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine

Toimetaja: KALEV KODZIS