Tapa valla alustava ettevõtja toetus

Toetuse kirjeldus

Kirjeldus

Toetuse andmise eesmärgiks on ettevõtluse toetamine ja arendamine Tapa vallas. Toetust  võivad taotleda äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mille  esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 36 kuud. Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada kaks korda aastas, hiljemalt 15. aprilliks ja 15.oktoobriks.

Toetuse suurus

Toetuse suurus ühe taotleja kohta on kuni 5 000 eurot.

Toetuse taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 20% taotluse üldmahust.

Toetuse taotlemiseks kuulutab Tapa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) taotlusvooru välja kaks korda aastas.

Menetlusaeg

Vallavalitsuse arenguosakonna vastav teenistuja (edaspidi teenistuja)  kontrollib esitatud taotluste nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 20 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.  Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab teenistuja taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, loetakse taotlus mittevastavaks ning menetlus lõpetatakse.

Vastutaja

Marko Teiva, ettevõtlusspetsialist,                                                   
tel 5866 7515
e-mail: marko.teiva@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:

 • taotleja on registreeritud ja tegutseb Tapa valla haldusterritooriumil;
 • taotlejal puuduvad maksuvõlad või need on ajatatud;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti; 
 • taotleja ei tohi olla varem saanud Tapa valla alustava ettevõtja toetust.

 Toetust antakse järgmistel juhtudel:

 • ettevõtlusega alustamiseks;
 • uue tegevusvaldkonna väljaarendamiseks;
 • ettevõtte kaasajastamiseks ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks.
 • Toetusega seotud tegevuste tegemise aeg on kuni üks aasta alates toetuslepingu sõlmimisest.
 • Taotleja on kohustatud looma vähemalt 1 täiskohaga töökoha hiljemalt 6 kuu jooksul arvates toetuslepingu sõlmimise päevast.

Vajalikud dokumendid:

Taotlus esitatakse  taotlusvormil (lisa 1) ning sellele lisatakse:

 • äriplaan kolmeks järgnevaks aastaks;
 • bilanss ja kasumiaruanne eelneva majandustegevuse kohta; 

kaks võrreldavat hinnapakkumust või põhjendus pakkumuste esitamise võimatuse kohta.

Dokumendid saata Tapa Vallavalitsusele, e-mailil vallavalitsus@tapa.ee või saata aadressil postiga Tapa Vallavalitsus, Pikk 15, Tapa 45106.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 17.06.2019 määrus nr 60 „Tapa valla alustava ettevõtja toetuse määramise ja kasutamise kord"

Taotluse vormid

Lisa 1 Tapa valla eelarvest alustava ettevõtja toetuse taotlemise avaldus

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne