Keskkonnalubade taotlused

28.11.22

Uudeküla II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

 

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse SKP Invest OÜ geoloogilise uuringu loa taotluse Uudeküla II uuringuruumi kohta.

Uudeküla II uuringuruum asub Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Uudeküla külas riigile kuuluvatel Tika (78601:001:0321) ja Porkuni metskond 27 (78701:005:0180) kinnistutel. Uuringuruumi teenindusmaa pindala on 11,29 ha. Geoloogilise uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 25 uuringukaeveõõnt/ puurauku uurimissügavusega kuni 10 m. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks aastat.

Uuritavateks maavaradeks on ehitusliiv ja ehituskruus. Taotluse seletuskirja kohaselt on uuringu eesmärgiks tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (kruus ja/või liiv) maht ning kvaliteet. Maavara soovitakse kasutada piirkonna teede ehitusel ja ehitustöödel

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa valla dokumendihaldussüsteemis  - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5596949

 

Operail Repairs OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324455 muutmise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Operail Repairs OÜ õhusaasteloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb loa muutmist, kuna soovitakse lisaks diiselkütusele kasutada kateldes vajadusel ka

vedelgaasi. Lisandunud on uusi kemikaale ning muutunud on keevituskohtade ventilatsiooniavade asukohad.

Käitis asub aadressil Hommiku pst 31, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond (katastritunnus 79101:017:0046). Lähim elamu asub u 261 meetri kaugusel. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse andmetel ei asu ettevõtte tootmisterritooriumil ja selle vahetus läheduses looduskaitsealuseid objekte.

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa valla avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5585356

 

Lasila III liivakarjääri maavara kaevandamise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Osaühing MetsPuu Lasila III liivakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Lasila III liivakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Piisupi külas eraomandis oleval kinnistul Väädimetsa (katastritunnus 78701:001:0010). Mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,73 ha.

Kaevandatud maavara kasutamise otstarve on üld- ja teedeehitus. Keskmiseks tootmismahuks aastas on taotlemise hetkel planeeritud 12 tuh m³. Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks.

Taotlusega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis  - https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?represented_id=&search=1&applicant=&proceeding_nr=121629&permit_nr=&register_date_start=&register_date_end=&proceeding_id=21927

 

Lasila kruusakarjääri maavara kaevandamise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Sisek Lasila kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse.

Lasila kruusakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Piisupi külas riigile kuuluvatel kinnistutel Porkuni metskond 15 (katastritunnus 78701:001:0069), Lasila kruusakarjäär (katastritunnus 78701:001:0070 ning 78701:001:0067). Mäeeraldise pindalad on 8,69 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 11,39 ha.

Kaevandatavateks maavaradeks on ehituskruus ja -liiv ning need plaanitakse turustada teede- ja tsiviilehituses. Luba taotletakse seitsmeks aastaks.

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa valla avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5528085

Maleva II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/319472 muutmise taotlus

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Kivikandur OÜ Maleva II kruusakarjääri mäeeraldisel maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/319472 muutmise taotluse.

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldis ja mäeeraldise teenindusmaa asuvad Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas Kaasiko eramaal (katastriüksusetunnus 40001:001:0021). Mäeeraldise pindalad on 7,73 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 9,38 ha.

Kivikandur OÜ taotleb Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise laiendamist sügavuse suunas, kuna ploki 10 aT hilisem iseseisev kasutamine ei ole majanduslikult põhjendatud. Taotletava mäeeraldise ja selle teenindusmaa piirid pindalaliselt ei muutu (kattuvad olemasolevaga). Maavaravaru kasutatakse teedeehituses ja ehitussegudes.

Taotlusega on võimalik tutvuda Tapa valla avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/5513050