Keskkonnalubade taotlused

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr L.MK/319472 muutmise taotluse. Taotlejaks on Kivikandur OÜ (registrikood 10111516).

 

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Tapa vallas Kõrveküla külas Kaasiko erakinnistul (katastritunnus 40001:001:0021).

Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra, kuna maavara on ammendamata ning kaevandatud maa-ala korrastamata.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4054473.

_____________________________________________________________________________________
 
Keskkonnaamet annab teada, et OÜ Tapa Vesi esitas uue veeloa taotluse seoses olemasoleva veeloa nr L.VV/324001 kehtivuse lõppemisega 31.12.2019. Veeluba on vajalik põhjaveevõtuks üle 10 m3 ööpäevas Tapa linnas, Lehtse alevikus, Jäneda külas, Moe külas, Vahakulmu külas ja Imastu külas paiknevatest puurkaevudest ning heitvee juhtimiseks suublasse Tapa linnas, Lehtse alevikus ja Jäneda külas.
 
Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris, mis on leitav siit https://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=14-6%2f19%2f643&topOnly=1. 
 
Veeloa andmise otsustab Keskkonnaamet hiljemalt 90 päeva jookul nõuetekohase taotluse saamisest arvates, seega hiljemalt 28.02.2020. Ettepanekud ja vastuväited veeloa taotluse kohta palume saata keskkonnaspetsialistile (mailis.alling@tapa.ee).
 
_____________________________________________________________________________________
 

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tamsalu Kalor AS-i poolt 03.09.2019 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/321317 muutmise taotluse. Õhusaasteloa nr L.ÕV/321317 muutmist taotletakse käitisele, mis asub aadressil Ääsi tn 9, Tamsalu linn, Tapa vald seoses käitises toimunud järgmiste muudatustega:

1. Likvideeritud on heiteallikas koos katlaga K-850;

2. Katel K-110 on asendatud katlaga UT-L18, kütuseks on põlevkiviõli;

3. Katel Futura 2 on asendatud katlaga UT-L18, kütuseks on veeldatud naftagaas (LNG).

 

Katlamaja töötab igapäevaselt ajavahemikus 00.00-24.00. Katlamaja töökoormus on suurim oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni.

 

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Tapa Vallavalitsuses ja avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3900376. Ettepanekud taotluse ja lubatud heitkoguste projekti kohta palume edastada Keskkonnaametile e-postiaadressile info@keskkonnaamet.ee.

_____________________________________________________________________________________

Tapa turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tapa turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr JARM 015 muutmise taotluse. Taotlejaks on Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (registrikood 10045989).

 

Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub Lääne Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas kinnistul Tapa turbaraba (79101:017:0010) ja Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Kuru külas kinnistul Tapa turbaraba. Mõlemad Tapa turbaraba kinnistud kuuluvad riigi omandisse. Nende valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet.

 

Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ning laiendada mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala hetkel kehtivast mäeeraldise piirist põhjapoole, kinnistule Porkuni metskond 118 (79001:001:0111). Hõlmatav katastriüksus kuulub riigi omandisse, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet. Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindala suureneks 6,48 hektari võrra, 45,12 hektarilt 51,60 hektarini.

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4046673.

_____________________________________________________________________________________

Loksa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Loksa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse. Loa taotlejaks on OÜ Thorsen Grupp (registrikood 10693955).

 

Geoloogilise uuringu luba taotletakse kruusa ja liiva uuringuks Loksa uuringuruumis. Uuringuruum ja selle teenindusala, pindalaga 20,11 ha, asub Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Loksa külas Mäepealse (78701:004:0134) ja Kasemäe (78701:004:0840) erakinnistutel. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Maavarauuringud

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4046718.