Keskkonnalubade taotlused

17.12.21

Uudeküla broilerifarmi keskkonnakompleksloa muutmine

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse taotluse AS HKScan Estonia Uudeküla broilerifarmile väljastatud kompleksloa nr KKL/324580 muutmiseks. Uudeküla broilerifarm asub Tapa vallas, Uudeküla külas, Hanela kinnistul (katastritunnus 78701:003:0016).

 

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS - siit.

 

Käitise planeeritud tegevuse ja taotluse lühikirjeldus:

1) kompleksluba taotletakse farmikompleksi käitamiseks, kus planeeritakse pidada broilereid

ülesseatud tootmisvõimsusega kuni 140 000 linnukohta.

2) farmi prognoositavaks tootmismahuks on 1 260 000 broilerit aastas;

3) käitise tavapärane tööaeg on 24 tundi ööpäevas/ 365 päeva aastas.

 

Uudeküla broilerifarmi nimelise käitise keskkonnamõjusid on varasemalt hinnatud 04.01.2013 otsusega heaks kiidetud (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis nr V 6-7/12/16287-5) keskkonnamõju hindamise aruandes (edaspidi KMH aruanne, kättesaadav internetist aadressilt - https://eteenus.keskkonnaamet.ee/22190808).

 

KMH aruandes hinnati käitise võimalikke keskkonnamõjusid ülesseatud tootmisvõimsusega (kohtade arvuga) kuni 103 000 linnukohta. Käesoleva taotluse puhul on muutus võrreldes teostatud KMH-ga ja kehtiva kompleksloaga 37 000 linnukohta (140 000 – 103 000), mis tähendab, et KeHJS § 6 lg 1 p 35 nimetatud künnis (60 000 linnukohta) ei ole ületatud ning seega (lähtudes KeHJS § 6 lg 2, 21 ja 23 ning § 11 lg 23 ja 11 lg 4) peab Keskkonnaamet andma eelhinnangu selle kohta, kas kavandatava tegevuse korral võib eeldada olulise keskkonnamõju teket, mille põhjal omakorda otsustatakse KMH protsessi algatamine/mitte algatamine.