Keskkonnalubade taotlused

Ragn-Sells AS keskkonnaloa taotlus

 

Keskkonnaamet esitas Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Ragn-Sells AS-i keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb jäätmeluba biolagunevate aia- ja haljastusjäätmete kogumiseks ja ladustamiseks Tamsalu linna reoveepuhastusjaama kompostimisplatsil Kaeva külas.

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?register_date_start=&search=1&application_type=&applicant=&proceeding_nr=109683&register_date_end=&represented_id=&proceeding_id=9754

 

 

_____________________________________________________________________________________

Tapa Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet esitas Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tapa Vesi OÜ vee erikasutusloa  nr L.VV/331685 muutmise taotluse. Veeloa muutmise taotlus on esitatud seoses veeloas olevate meetmete täitmise ja loa andjale teabe esitamise nõuete tähtaegadega.

 

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?register_date_start=&search=1&application_type=&applicant=&proceeding_nr=109030&register_date_end=&represented_id=&proceeding_id=9100

_____________________________________________________________________________________

N.R. Energy OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet esitas Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks N.R. Energy OÜ keskkonnaloa muutmise taotluse. Käitis asub Üleviste 5 kinnistul Tapa linnas. Keskkonnaloa muutmist taotletakse seoses katlamajas kasutusel olevate kütuste koguste suurenemisega.

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4242247

_____________________________________________________________________________________

Maleva VI kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Loa taotlejaks on Osaühing MetsPuu (registrikood 11236792).

 

Maleva VI kruusakarjäär asub Kõrveküla külas Tondi kinnistul (40001:003:0062).

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3780452

_____________________________________________________________________________________

Maleva VII kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva VII kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Loa taotlejaks on EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374).

 

Maleva VII kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Kõrveküla külas Ilumetsa kinnistul (katastritunnus 40001:003:0104) ja Raudla külas Järveveski kinnistul (40001:003:0910). Taotletav mäeeraldis külgneb kirdeservas Maleva kruusakarjääriga ning lõunaservas Maleva II kruusakarjääriga.

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4133284.

 
_____________________________________________________________________________________

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr L.MK/319472 muutmise taotluse. Taotlejaks on Kivikandur OÜ (registrikood 10111516).

 

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Tapa vallas Kõrveküla külas Kaasiko erakinnistul (katastritunnus 40001:001:0021).

Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra, kuna maavara on ammendamata ning kaevandatud maa-ala korrastamata.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4054473.

_____________________________________________________________________________________
 

Tapa turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tapa turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr JARM 015 muutmise taotluse. Taotlejaks on Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (registrikood 10045989).

 

Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub Lääne Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas kinnistul Tapa turbaraba (79101:017:0010) ja Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Kuru külas kinnistul Tapa turbaraba. Mõlemad Tapa turbaraba kinnistud kuuluvad riigi omandisse. Nende valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet.

 

Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ning laiendada mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala hetkel kehtivast mäeeraldise piirist põhjapoole, kinnistule Porkuni metskond 118 (79001:001:0111). Hõlmatav katastriüksus kuulub riigi omandisse, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet. Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindala suureneks 6,48 hektari võrra, 45,12 hektarilt 51,60 hektarini.

 

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4046673.

_____________________________________________________________________________________