Keskkonnalubade taotlused

Tapa turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika Tapa turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr JARM 015 muutmise taotluse.
 
Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub Lääne Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas kinnistul Tapa turbaraba (79101:017:0010) ja Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Kuru külas kinnistul Tapa turbaraba. Mõlemad Tapa turbaraba kinnistud kuuluvad riigi omandisse. Nende valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet.
 
Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ning laiendada mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala hetkel kehtivast mäeeraldise piirist põhjapoole, kinnistule Porkuni metskond 118 (79001:001:0111). Hõlmatav katastriüksus kuulub riigi omandisse, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet. Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindala suureneks 6,48 hektari võrra, 45,12 hektarilt 51,60 hektarini.
 
2/19/369). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=292582&Root=292582. Ettepanekud taotluse kohta palume edastada Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 16.08.2019.
_____________________________________________________________________________________
 
Maleva karjääri kaevandamisloa muutmise taotlus ja otsuse eelnõu
 
Keskkonnaamet edastas Tapa Vallavalitsusele Maanteeameti Maleva karjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr 2/2005 kehtivusaja pikendamise taotluse ja loa muutmise otsuste eelnõu ning keskkonnamõju hindamise eelhinnangu eelnõu.
 
Kaevandamisloa kehtivuse pikendamist taotletakse Tapa vallas Raudla külas Maleva kinnistul (katastritunnus 40001:003:0040). Nimetatud kinnistu omanik on Eesti Vabariik, valitseja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud esindajaks Maanteeamet. 
 
Maleva kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 9,96 ha ja teenindusmaa pindala on 9,96 ha. Kaevandatavaks maavaraks on ehituskruus. Kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 31 tuh m3 ning loa kehtivusaega pikendatakse 10 aasta võrra (kuni 23.05.2030).
 
Kaevandamisloa taotlusmaterjalidega, keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu eelnõuga ja loa andmise korralduse eelnõuga saab tutvuda Tapa Vallavalitsuses ja vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3813003. Ettepanekud taotluse ja eelnõude kohta palume edastada Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 27.07.2019.

_____________________________________________________________________________________

 

"Maleva VI mäeeraldise kaevandamisloa taotlus ja otsuse eelnõu"

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Metspuu Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse.

Maavara kaevandamise luba taotletakse Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas taotlejale kuuluval kinnistul Tondi (KÜ 40001:003:0065). Taotletaval alal asub Maleva kruusamaardla (registrikaart nr 0506).

 

Taotletava mäeeraldise nimetus on Maleva VI kruusakarjäär. Mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,99 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 284 tuh m³ ja kaevandatav varu on 270,9 tuh m³. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 20 tuh m³.

 

Kaevandamisloa taotlusmaterjalidega, keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu eelnõuga ja loa andmise korralduse eelnõuga saab tutvuda Tapa Vallavalitsuses ja vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3780452. Ettepanekud taotluse ja eelnõude kohta palume edastada Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 27.07.2019.

_____________________________________________________________________________________

 

 "Tiigi Keskus AS-i õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-149904 muutmise taotlus, muudetud õhusaasteloa eelnõu ja loa muutmise korralduse eelnõu"

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Tiigi Keskus AS-i 14.05.2019 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-149904 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti. Tiigi Keskus AS omab tähtajatu kehtivusega õhusaasteluba, mis annab õiguse väljutada saasteaineid välisõhku aadressil Tööstuse 15, Tamsalu linn, Tapa vald (katastritunnus 78801:004:0024). Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõte seoses viljahoidla heiteallikate arvu vähenemisega.

 

Tiigi Keskus AS-i põhitegevusalaks on saagikoristusjärgne tegevus (EMTAKi kood 01631). Viljahoidla heiteallikateks on kaks elevaatorit ning kuivati põletusseadme korsten. Elevaator nr 1 mahutab 20 000 tonni teravilja ja elevaator nr 2 mahutab 80 000 tonni teravilja. Lisaks paikneb ettevõtte territooriumil veel ka söödatehase ladu, mille mahutavus on 10 000 tonni teravilja. Vastavalt vilja kvaliteedile suunatakse see kas elevaatorisse, söödatehase lattu või maa sees olevatesse vastuvõtu punkritesse. Märg vili suunatakse teraviljakuivatisse, mis on varustatud tolmukoguriga ja kahe põletusseadmega. Kuivatis olevate põletusseadmete summaarne nimisoojusvõimsus on 4,59 MWth. Kütusena kasutatakse kahe põletusseadme peale kokku 300 tonni põlevkiviõli ning teraviljakuivati on kasutusel augustist septembrini.

 

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Tapa Vallavalitsuses ja vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3772439. Ettepanekud taotluse ja eelnõude kohta palume edastada Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 04.07.2019

_____________________________________________________________________________________

 

 "N.R. Energy Osaühingu õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-175424 muutmise taotlus"

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse N.R. Energy Osaühingu poolt esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-175424 muutmise taotluse. Õhusaasteloa nr L.ÕV.LV-175424 muutmist taotletakse käitisele, mis asub aadressil Leina tn 14A, Tapa linn, seoses uue hakkepuidul töötava põletusseadme paigaldamisega.

 

Ettevõtte tootmisterritooriumil paikneb kokku kaks heiteallikat, milleks on puidukatla korsten ja kahe õlikatla korsten. Katlamaja töötab igapäevaselt ajavahemikus 00.00-24.00. Katlamaja töökoormus on suurim oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni. Katlamajja paigaldatakse rekonstrueerimise käigus uus hakkepuidul töötav katel (nimisoojusvõimsus 3,53 MWth). Reservi jäävad kaks olemasolevat õlikatelt (nimisoojusvõimsus a 3,4 MWth), mida käitatakse ainult põhikatla remondi ja hoolduse ajal ning vajadusel ka väga külma ilmaga.

 

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Tapa Vallavalitsuses ja vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3777000. Ettepanekud taotluse ja eelnõude kohta palume edastada Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 07.07.2019.