25.11.21
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 
 

Korraldatud jäätmeveo riigihanke võitis Ragn-Sells AS

Vallavalitsus kinnitas 03.02.2021 korraldusega nr 55 korraldatud jäätmeveo riigihanke tulemused, mille kohaselt jätkab korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Ragn-Sells AS.

Jäätmete kogumise, veo ja käitlemise hinnad on järgnevad:

 • Segaolmejäätmed – 8,63 €/m3
 • Paber ja kartong – 0 €/m3
 • Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed – 0 €/m3
 • Biolagunevad aia- ja haljastujäätmed – 1,73 €/m3
 • Suurjäätmed – 1,73 €/m3
 • Segapakendi jäätmed – 0,86 €/m3

 

Hinnakiri

                                                             
 

 

Segaolmejäätmete kogumiseks kasutatavasse jäätmekotti võib panna kuni 10 kg jäätmeid. Kui jäätmekotti on korduvalt pandud lubatust rohkem jäätmeid, on vedajal õigus nõuda, et kliendi jäätmemahutiks oleks konteiner, mille vedaja vajadusel jäätmevaldajale rendib.

Biolagunevate köögijäätmete kogumiseks on võimalik kasutada kuni 240 l suuruseid konteinereid. Kuna biolagunevad köögijäätmed on kaalult rasked, siis ei ole võimalik nende kogumiseks suuremaid konteinereid kasutada. Köögijäätmete konteiner peab olema vooderdatud biolaguneva kotiga, et jäätmed ei kleepuks konteineri seinale ja konteineri tühjendamine toimuks tõrgeteta. Kui jäätmevaldaja ei soovi ise konteineri vooderdamisega tegeleda, siis on võimalik see teenus tellida jäätmevedajalt. Kui konteiner on kotiga vooderdatud, siis võib köögijäätmeid konteinerisse panna lahtiselt. Kui aga konteinerit ei soovita biolaguneva kotiga vooderdada, siis peab iga jäätmevaldaja oma jäätmed ise koguma väikse biolaguneva koti sisse ning koos sellega jäätmed konteinerisse panema.

Suurjäätmete veo tellimine. Jäätmevedaja peab suurjäätmete veoringe korraldama vähemalt kord kvartalis. Elanik, kes soovib tellida suurjäätmetele äraveo, annab sellest teada jäätmevedajale ning teatab ka üleantavate jäätmete ligikaudse koguse. Tellimuse esitamiseks tuleb helistada Ragn-Sells AS klienditelefonil 60 60 439 või saata e-kiri tellimus@ragnsells.com. Kogumisringide toimumise ajad avaldatakse Tapa valla ajalehes Sõnumed ja kodulehel www.tapa.ee. Lisaks teavitab ka vedaja elanikke vähemalt 14 päeva enne kogumisringide toimumist. Ühel veoringil üleantav jäätmete maksimaalne kogus elaniku kohta on 5 m3. Ühe m3 suurjäätmete kogumine ja vedu maksab 1,73 €. Kui suurjäätmetena on üleandmiseks jäetud sobimatud jäätmed, mis ei vasta jäätmeliigile (ei ole suurjäätmed vaid nt elektroonikajäätmed, ohtlikud jäätmed vms), siis jätab jäätmevedaja veo teostamata ehk jätab jäätmed kinnistule. Tühisõidu tasu on sellisel juhul õigus rakendada vaid juhul, kui üleandmiseks sobivad jäätmed täielikult puuduvad (st kõik väljapandud jäätmed ei ole suurjäätmed). Tühisõidu tasu küsitakse ka juhul, kui jäätmevaldaja ei ole vaatamata tellimuse tegemisele välja pannud jäätmeliigile vastavaid jäätmeid. Tühisõidu tasu suurus on 0,61 € (see on 50% 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti graafikujärgse tühjendamise teenustasust).

Biolagunevate aia- ja haljastujäätmete veo tellimine. Aia- ja haljastujäätmete vedu teostab jäätmevedaja kaks korda aastas: kevadperioodil ajavahemikus 1. aprill kuni 31. mai ning sügisperioodil ajavahemikus 1. oktoober kuni 30. november. Elanik, kes soovib tellida aia- ja haljastujäätmete vedu, annab sellest teada jäätmevedajale ning teatab ka üleantavate jäätmete ligikaudse koguse. Tellimuse esitamiseks tuleb helistada Ragn-Sells AS klienditelefonil 60 60 439 või saata e-kiri tellimus@ragnsells.com. Veo toimumise täpse aja annab elanikele teada jäätmevedaja. Aia- ja haljastujäätmete kogumiseks võib kasutada kuni 150 l jäätmekotte. Kottidesse võib panna kuni 20 kg jäätmeid. Kotid peavad olema pealt suletud ning sisaldama üksnes aia- ja haljastujäätmeid. Ühe 150 l biolagunevate aia- ja haljastujäätmete jäätmekoti kogumine ja vedu maksab 0,26 €. Kilekotid tuleb paigutada jäätmevedajaga kokkulepitud asukohta, nt olmejäätmete mahuti vahetusse lähedusse, värava kõrvale vms. Juhul, kui aia- ja haljastujäätmete kott sisaldab visuaalsel hinnangul sobimatuid esemeid, jätab jäätmevedaja jäätmekoti kinnistule. Tühisõidu tasu on õigus rakendada vaid juhul, kui üleandmiseks sobivad jäätmed täielikult puuduvad (st kõik väljapandud kotid sisaldavad sobimatuid jäätmeid) või ei ole jäätmevaldaja vaatamata tellimuse tegemisele välja pannud jäätmeliigile vastavaid jäätmeid. Tühisõidu tasu suurus on 0,61 € (see on 50% 140-liitrise segaolmejäätmete mahuti graafikujärgse tühjendamise teenustasust).

Jäätmevedajal on õigus rakendada tasu tühisõidu eest, kui:

 • jäätmevaldaja ei ole jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu jäätmemahutile;
 • ei ole vaatamata tellimuse tegemisele välja pannud jäätmeliigile vastavaid jäätmeid veo teostamiseks (suurjäätmed, aia- ja haljastujäätmed);
 • jäätmemahuti ei ole kokkulepitud kohas;
 • mahuti on veopäeval tühi;
 • mahutis on sobimatud jäätmed.

 

Tasu tühisõidu eest on 50% vastava suurusega segaolmejäätmete mahuti graafikujärgse tühjendamise teenustasust. Tühisõidutasu ei ole lubatud rakendada kahe kuu jooksul alates korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise alustamisest, so alates 01.05.2021 kuni 30.06.2021.

Esmakordsel liitumisel jäätmeveoga osutab jäätmevedaja konteineri paigaldamise, äratoomise või vahetamise (sh konteineri puhastus) lisateenust tasuta. Samuti on need teenused tasuta 3 kuu jooksul alates teenuse osutamise alustamisest (alates 01.05.2021 kuni 31.07.2021), et võimaldada jäätmevaldajatele soodsamatel tingimustel üleminek ainult segaolmejäätmete kogumiselt jäätmete liigiti kogumisele.

Köögijäätmete veost vabastuse taotlemine. Biolagunevate köögijäätmete puhul on võimalik jäätmeveost vabastust taotleda juhul, kui neid jäätmeid kompostitakse enda kinnistul kinnises kompostris. Vabastuse saamiseks tuleb esitada jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus, mis on leitav valla kodulehelt (https://www.tapa.ee/toimingud/korraldatud-jaatmeveoga-mitteliitunuks-lugemise-taotlus). Taotluse vormil tuleb vabastamise põhjuseks märkida, et köögijäätmeid kompostitakse vastavalt jäätmehoolduseeskirja §-le 33. Taotluse menetlemise aeg on 30 päeva ning vabastuse andmisest/mitteandmisest teavitatakse jäätmevaldajat kirjalikult.