27.09.18
Maakorralduse peamised tegevused
 
1. Maareformi läbiviimine:
 
Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja kompenseerimine
Maa ostueesõigusega erastamine
Hoonestusõiguse seadmine riigi maale
Maa munitsipaliseerimine
Eeltoimingud maa riigi omandisse jätmiseks
Maareformi seaduse § 22 lõikest 12 sätestatud maa erastamine
 
2. Maakorralduse läbiviimine:
 
Katastriüksuste jagamine, liitmine ja piiride muutmine
Kinnisasja piiride kindlaks tegemine
Kinnisasja või selle osa ümberkruntimine
 
3. Muud valdkonda puudutavad tegevused:
 
Katastriüksuste sihtotstarvete määramine
Õiendite, maa maksustamishinna aktide väljastamine
Geodeetiliste mõõdistustööde arhiveerimine
Maamaksuga seotud toimingud
Kohanime ja aadressi määramine, jms