Omaniku õigustatud nõudmine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Ruumi omanikul on õigus saada kohalikult omavalitsuselt või rahvastikuregistri volitatud töötlejalt SMIT-ilt andmeid isikute kohta, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on temale kuuluva ruumi aadress. Omanikule tehakse teatavaks rahvastikuregistris sellele aadressile kantud isikute ees- ja perekonnanimed ning isikukoodid.

Kui ruumi omanikule on teatavaks saanud, et isiku elukohaks on Rahvastikuregistris kantud temale kuuluv eluruum, on ruumi omanikul õigus taotleda kohalikult omavalitsuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete muutmist.

Teenuse maksumus

Toiming on tasuta

Menetlusaeg

30 päeva

Vastutaja(d)

Tapa Vallavalitsus

Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
5623 1293, estelle.freimann@tapa.ee

Evelin Värk
volikogu sekretär
5878 4818evelin.vark@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus

Ursula Grau
kantselei sekretär
322 8431, 5382 5661 ursula.grau@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Omaniku õigustatud nõudmise esitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

  • isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum;
  • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana;
  • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Kõik tingimused peavad olema täidetud üheaegselt ja nende õigsust kinnitab ruumi omanik avaldusel oma allkirjaga.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest 10 tööpäeva jooksul rahvastikuregistrisse kantud e-posti aadressil või registris märgitud elukoha aadressile saadetava tähitud kirjaga ja ka väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui teavitamise kohustus ei ole täidetud muul moel. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine rahuldatakse, lõpetatakse isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete kehtivus.

Ruumi omanikul ei ole õigust avaldust esitada, kui inimene elab talle kuuluvas ruumis või tal on õigus seda oma elukohana kasutada.

Aadressi muutmiseks saab ruumi omanik esitada avalduse:

  • ruumi asukoha järgses kohalikus omavalitsuses kohapeal;
  • posti teel, lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel;
  • e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis (portaali kasutamiseks on vaja ID-kaarti, Mobiil-ID ja Smart-ID).

Rohkem infot

Omaniku õigustatud nõudmine (Siseministeerium)

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Taotluse vormid

Ruumi omaniku avaldus elukoha aadresside muutmiseks