4.12.23

Avatud menetlusega projekteerimistingimused

Tamsalu linnas Kalmistu põik 3a kinnistul elamu ja abihoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Tapa Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Tamsalu linnas asuval Kalmistu põik 3a kinnistul elamu püstitamiseks projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2311002/09488 (menetlus nr 403376). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Tapa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud ehitusala plaan. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku: 1) hoone püstitamiseks, 2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust; 3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks. 4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

PlanS § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. Vastavalt Tapa valla üldplaneeringule (kehtestatud Tapa Vallavolikogu 29.09.2022 otsusega nr 48) on Kalmistu põik 3a maakasutuse sihtotstarve elamuala.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel avatud menetlusega. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Tapa valla veebileheküljel www.tapa.ee ajavahemikus 04.12-18.12.2023. a.

Vallavalitsus on seisukohal, et projekteerimistingimustega ehitusõiguse määramine ei halvenda piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi. Vallavalitsuse hinnangul ei ole nimetatud taotluse kohase krundi ehitusõiguse määramiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega vajalik, kuna eesmärki on võimalik saavutada käesolevate projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu koostamisega kaasneks käesoleval juhul tarbetu ajakulu, sest kõik eeldused projekteerimistingimuste alusel projekteerimiseks ja püstitamiseks on olemas.

Elamu püstitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Tapa Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 04.12–18.12.2023 Tapa Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa ning elektrooniliselt Tapa valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 18.12.2023 elektroonselt e-posti aadressile vallavalitsus@tapa.ee või paberkandjal aadressile Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiplaan