20.05.22

Avatud menetlusega projekteerimistingimused


Tapa linnas Pikk tn 86 kinnistul elamu laiendamiseks üle 33% projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Tapa Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Tapa linnas asuval Pikk tn 86 kinnistul elamu laiendamiseks üle 33% projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/06010 (menetlus nr 302970). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Tapa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tapa Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 228 vastu võetud Tapa valla üldplaneeringu kohaselt asub Pikk tn 86 kinnistu (registriosa 637131; katastritunnus 79101:015:0230; pindala 1237 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks või laiendamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse või laiendatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

18.05.2022 vaatas antud ettepaneku läbi Tapa Vallavalitsus. Kuivõrd Taara pst 5 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldisel ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada hoone (üksikelamu) laiendamist üle 33% projekteerimistingimuste alusel. Tapa Vallavalitsus on seisukohal, et elamu laiendamine üle 33% ei ole PlanS ja Tapa valla üldplaneeringuga vastuolus, mistõttu hoonestus sobitub mahuliselt ning otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Elamu laiendamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Tapa Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 23.05–06.06.2022 Tapa Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa ning elektrooniliselt Tapa valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 06.06.2022 (k.a) elektroonselt e-posti aadressile vallavalitsus@tapa.ee või paberkandjal aadressile Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa.

Pikk 86 projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteeritava ala asendiskeem


Tapa linnas Taara pst 5 kinnistul elamu laiendamiseks üle 33% projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest teavitamine

Tapa Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus, milles taotletakse Tapa linnas asuval Taara pst 5 kinnistul elamu laiendamiseks üle 33% projekteerimistingimuste andmist. Taotlus on registreeritud ehitisregistris nr 2211002/06151 (menetlus nr 302958). Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viib Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise menetluse läbi avatud menetlusena. Tapa Vallavalitsus teeb vastavalt haldusmenetluse seaduse (HMS) § 50 lõike 3 järgselt ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

Tapa Vallavolikogu 26.04.2021 otsusega nr 228 vastu võetud Tapa valla üldplaneeringu kohaselt asub Taara pst 5 kinnistu (registriosa 395631; katastritunnus 79101:001:0250; pindala 892 m2; sihtotstarve elamumaa 100%; omanik füüsiline isik) tiheasustusalas elamumaa juhtotstarbega alal, mis on detailplaneeringu koostamise kohustusega ala.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lõikest 5 tulenevalt võib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ja üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Nimetatud sättest tulenevalt on väljakujunenud keskkonnas ja olemasolevate hoonete vahele ehitise püstitamiseks või laiendamiseks projekteerimistingimusi võimalik anda eeldusel, et ehitis püstitatakse või laiendatakse hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

18.05.2022 vaatas antud ettepaneku läbi Tapa Vallavalitsus. Kuivõrd Taara pst 5 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja üldplaneeringus on vastava ala üldised ehitustingimused määratud, on kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib PlanS § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada hoone (üksikelamu) laiendamist üle 33% projekteerimistingimuste alusel. Tapa Vallavalitsus on seisukohal, et elamu laiendamine üle 33% ei ole PlanS ja Tapa valla üldplaneeringuga vastuolus, mistõttu hoonestus sobitub mahuliselt ning otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Elamu laiendamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 6 lõikes 1 nimetatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 lõikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29. august 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondadele, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu1" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub Tapa Vallavalitsusel kohustus eelhinnangu läbiviimiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lõikele 1 avalikustab Tapa Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise eelnõu. Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 23.05–06.06.2022 Tapa Vallavalitsuse kantseleis tööajal aadressil Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa ning elektrooniliselt Tapa valla kodulehel.

Arvamusi eelnõu kohta ootame kuni 06.06.2022 (k.a) elektroonselt e-posti aadressile vallavalitsus@tapa.ee või paberkandjal aadressile Tapa Vallavalitsus, Pikk tn 15, 45106 Tapa, Lääne-Virumaa.

Taara pst 5 projekteerimistingimuste eelnõu
Projekteeritava ala asendiskeem