Ranitsatoetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Ranitsatoetust on õigus saada lapsel lapse põhihariduse omandamise alustamiseks Tapa valla koolis, lapsel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on  Tapa vald.

Toetuse suurus

100 eurot

Menetlusaeg

Toetus määratakse Tapa valla koolide poolt Tapa Vallavalitsusele esitatud koolikohustuslike laste nimekirjade alusel jooksva aasta 10. septembri seisuga.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Tuuli Roostfeldt haridusspetsialist

5307 6117, tuuli.roostfeldt@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus

Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442pille.eevardi@tapa.ee

Toetuse

Toetust makstakse ühele lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale lapse põhihariduse omandamise alustamiseks Tapa valla koolis kui lapse elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Tapa valla kooli erivajaduse tõttu või on vallavalitsuse poolt suunatud õppima väljaspool Tapa valda asuvasse kooli ning lapsevanem esitab toetuse saamiseks taotluse.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

 Sotsiaalhoolekandeseadus

Tapa Vallavolikogu 16.12.2019 määrus nr 76  „Sotsiaaltoetuste määrad"