Ranitsatoetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Ranitsatoetust on õigus saada lapsel lapse põhihariduse omandamise alustamiseks Tapa valla koolis, lapsel, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on  Tapa vald.

Toetuse suurus

100 eurot

Menetlusaeg

Toetus määratakse Tapa valla koolide poolt Tapa Vallavalitsusele esitatud koolikohustuslike laste nimekirjade alusel jooksva aasta 10. septembri seisuga.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Gisela Aadli
lastekaitsespetsialist
5304 1992, gisela.aadli@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus

Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442pille.eevardi@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Toetuse saamiseks esitavad Tapa valla koolid igal aastal hiljemalt 10. septembriks Tapa Vallavalitsusele käesoleva aasta esimese klassi õpilaste nimekirjad koos lastevanemate kontaktandmete ja arvelduskonto andmetega.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Tapa valla kooli erivajaduse tõttu või on vallavalitsuse poolt suunatud õppima väljaspool Tapa valda asuvasse kooli ning lapsevanem esitab toetuse saamiseks taotluse.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

 Sotsiaalhoolekandeseadus

Tapa Vallavolikogu 16.12.2019 määrus nr 76  „Sotsiaaltoetuste määrad"