21.09.21

 

20.09.2021 allkirjastas riigihalduse minister Jaak Aab 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine, mille kohaselt liidetakse Tamsalu linn Sääse alevikuga.
Määrus jõustub 25.09.2021. Loe MÄÄRUST siit ja vaata ASENDIPLAANI.

 

UUDIS 26.04.2021: Tapa Vallavolikogu otsustas taotleda Sääse aleviku liitmist Tamsalu linnaga.

____________________________________________________________________________________

RAHVAKOOSOLEKUD TOIMUVAD: 

Sääsel 28. oktoobril kell 18:  Sääse lasteaias, Sääse majas (Ülase 14, Sääse alevik).

Tamsalus 30. oktoobril kell 18: Tamsalu Spordikeskuse (Tehnika tn 2, Tamsalu linn) II korruse saalis.

____________________________________________________________________________________

VASTA KÜSITLUSELE!

Tapa Vallavolikogu 31.08.2020 otsuse nr 196 „Asustusjaotuse muutmise algatamine" algatati Sääse aleviku liitumine Tamsalu linnaga. Tamsalu linna ja Sääse aleviku elanike arvamuse välja selgitamiseks korraldab Tapa Vallavalitsus küsitluse.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt Tapa vallas Tamsalu linnas ja Sääse alevikus.

Küsitlus viiakse läbi e-keskkonnas VOLIS (https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=2004425. septembrist kuni 30. septembrini 2020. aastal ja paberkandjal Tapa Vallaraamatukogu Tamsalu haruraamatukogus (Sõpruse tn 3, Tamsalu linn) asutuse lahtiolekuaegadel 05. oktoobrist  kuni 07. oktoobrini  2020.aastal.

Tamsalu+Sääse küsitlusleht

____________________________________________________________________________________

ASUSTUSJAOTUSE MUUTMISE TAOTLEMINE "TAPA VALLA SÄÄSE ALEVIKU LIITMINE TAMSALU LINNAGA" EELNÕU AVALIKUSTAMINE

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5 ja lõike 51, Vabariigi Valitsuse 25.11.2004 määruse nr 335 "Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" § 2 lõike 5, § 3, § 8, § 9 punkt 5, § 10, § 11, § 13 ning lähtudes 06.01.2020 Sääse aleviku ja Tamsalu linna elanike avaldusest nr 7-1/20/2-1  ning Tapa Vallavolikogu 31.08.2020 otsusest nr 196 avaldab Tapa Vallavalitsus Tapa Vallavolikogu otsuse „Asustusjaotuse muutmise taotlemine" eelnõu, lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkmejoonte kirjelduse.

Kõigil Tamsalu linna ja Sääse aleviku alalistel elanikel ja kinnistute omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu avalikustamist esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

Ettepanekud, arvamused ja protestid palun edastada e-postile vallavalitsus@tapa.ee

 

Asustusjaotuse muutmise algatamine Tapa Vallavolikogu 31.08.2020 otsus nr 196

Kaart Sääse aleviku liitmine Tamsalu linnaga

Tamsalu linnaga liidetava Sääse aleviku lahkmejoone kirjeldus

Tapa Vallavolikogu otsuse eelnõu Asustusjaotuse muutmise taotlemine.docx

Tapa Vallavalitsuse korraldus nr 541, 16.09.2020, Sääse aleviku liitmine Tamsalu linnaga rahvahääletuse komisjoni moodustamine

Tapa Vallavalitsuse korraldus nr 597, 14.10.2020, Küsitluse „Sääse aleviku liitumine Tamsalu linnaga" hääletustulemuste kinnitamine

Tapa Vallavalitsuse määrus nr 4, 16.09.2020, Tapa valla Tamsalu linna ja Sääse aleviku elanike arvamuse väljaselgitamise kord

 

 

Toimetaja: ALINA RODITŠENKO