Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tapa vald toetab osaliselt laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuses osalemise sõidukulusid.

Sõidukulu osalist hüvitamist on õigus taotleda Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elaval ja Tapa vallas huvikoolis käiva või huvitegevuses osaleva alaealise õpilase seaduslikul esindajal või täisealisel õpilasel (edaspidi taotleja), kui õpilase

1) huvihariduse või huvitegevuse toimumise koht asub vähemalt 3 km kaugusel õpilase elukohast ja

2) huviharidust või huvitegevuses osalemist on tõendanud huvikool, ringijuht või treener.

Teenuse maksumus

Sõiduhüvitist maksmise aluseks on:

1) sõidupiletid, kui õpilasel puudub võimalus sõita huvikooli või huviringi ja koju tasuta ühistranspordiga;

2) sõidu kalkulatsioon, kui õpilasel puudub võimalus sõita huvikooli või huviringi ühistranspordiga võib õpilase kohale viimiseks ja koju toomiseks kasutada isiklikku sõidukit. Huvikooli või huviringi ja koju sõiduks tehtud kulu arvestusega 0,30 eurot ühe kilomeetri kohta.

Hüvitatakse õppeperioodil tehtud transpordikulud, kuid mitte rohkem kui:

1) kuni 100 eurot taotluse kohta, kui õppuri elukoht on huvitegevuse toimumise kohast 3-10 km kaugusel,

2) kuni 200 eurot taotluse kohta kui õppuri elukoht on huvitegevuse toimumise kohast 11- 20 km kaugusel

3) kuni 300 eurot taotluse kohta, kui õppuri elukoht on huvitegevuse toimumise kohast enam kui 21 km kaugusel.

Hüvitist ei määrata, kui hüvitamisele kuuluv summa jääb alla 5 euro.

Menetlusaeg

Vallavalitsuse pädev ametiisik kontrollib viie tööpäeva jooksul esitatud taotluse ja dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametiisik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva.

Huvihariduse ja huvitegevuse sõidukulude osalemise toetuse otsustab vallavalitsus ja see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

Sõidukulu hüvitise maksab ametiasutus taotluses näidatud pangakontole hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates hüvitise määramise korralduse vastuvõtmisest.

Kontakt

vallavalitsus@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Sõidukulu hüvitamiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) taotluse järgmiselt:

1) septembris, oktoobris ja novembris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. detsembriks;

2) detsembris, jaanuaris ja veebruaris tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. märtsiks;

3) märtsis, aprillis ja mais tehtud kulu hüvitamiseks hiljemalt 15. juuniks.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu määrus 28.01.2019 nr 46 „Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/403102020009

Taotluse vormid

Taotlus õpilase huvihariduse ja huvitegevuse sõidukulude osaliseks katmiseks:

Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamise taotlus