Sotsiaaltransporditeenus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada isikule, kelle puue või tervislik seisund takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusesse sõitmiseks või avaliku teenuse kasutamiseks.

Teenust kasutatakse eelkõige hädavajalike sõitude tegemiseks, milleks on arsti vastuvõtt, erandkorras ametiasutuste külastamine, osalemine sotsiaalteenustel jms.

Teenuse kasutajal on lubatud abistamise eesmärgil kaasata sõidule saatja (pereliige, hooldaja, eestkostja vms).

Teenuse maksumus

0,30 eurot kilomeeter. Tasuta on õigusteenust saada koduteenuse saajatel ja vähekindlustatud isikutel.

Menetlusaeg

Teenus loetakse määratuks, kui tellija ja ametnik on kinnitanud teenuse osutamise aja kuupäevaliselt ja kellaajaliselt.

Teenuse kasutamise sõidugraafiku koostamisel lähtutakse eelisjärjekorras sõidu eesmärgist ning inimese tervislikust seisundist.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, 5342 9921
pille.eevardi@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenuse kasutamise soovist, ajast ja marsruudist on teenuse taotleja kohustatud Tapa Vallavalitsusele kirjaliku taotluse alusel või telefoni teel ette teatama vähemalt viis tööpäeva.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Teenus taotlemise vorm