Tapa kesklinna rekonstrueeritaks 2 erineva projekti raames:

 

Projekti nimetus: Tapa raudteejaama, bussijaama, kesklinna haljastuse ja inimeste igapäevaste liikumisvõimaluste väljaarendamine

Eesmärgid ja oodatavad tulemused: Projekti üldiseks eesmärgiks on Tapa linnasüdame kaasajastamine ja seeläbi ettevõtetele parema keskkonna loomine, Tapa kui tõmbekeskuse arendamine ja Tapa erinevate transpordiliikide vahetuse soosimine.

Konkreetseteks eesmärkideks on: Suuremaks konkreetseks eesmärgiks on tingimuste loomine linnasüdame tõmbekeskuseks kujunemiseks. Tapa kesklinna linnasüdame tervikliku haljastuse, liikluskorralduse ja kergliikluse rekonstrueerimine vastavat Tapa kesklinna maakasutust, haljastust liikluskorraldust ning komplektset arengut käsitlevale detailplaneeringule. Parkimiskohtade rajamine Raudteejaama teenindamiseks ning kogu Tapa kesklinna ettevõtete ja teenindusasutuste teenindamiseks. Jaama tänava äärse pargi, Kirikupargi ja Pika tänava ning kaubanduskeskuse vahelise pargi rekonstrueerimine. Kesklinna kergliiklusteede ja kõnniteede võrgu väljaehitamine. Teedevõrgu ümberkujundamine raudteepargi ja kirikupargi vahelisel ringteel, ning Sauna, Jaama, Pargi ja Pika tänava osas loogilise ning sujuva liikluse saavutmiseks Tapa linnasüdames.

Projekti kogumaksumus:

1 559 487,48  EUR

 

 

- Toetuse summa:

1 325 564,35  EUR

 

 

- Oma- ja kaasfinantseering:

233 923,13  EUR

 

 

 

Siin võinmalik tutvuda Tapa kesklinna rekonstrueerimise põhijoonistega

Asendiplaan ja liikluskorraldus - joonis 1

Asendiplaan ja liikluskorraldus - joonis 2

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - Ambla mnt

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - bussijaam

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - Eha tn

Tapa raudteepeatuse ühendamine eri liikumisviisidega - Valve tn

 

Ning Ühtekooluvusfondi projekti "Tapa raudteejaama ühendamine bussiliikluse, jalakäijate liikluse ja autoliiklusega" raames

Projekti nimetus: Tapa raudteejaama ühendamine bussiliikluse, jalakäijate liikluse ja autoliiklusega

Eesmärgid ja oodatavad tulemused:

  1. Tapa bussijaama taristu rekonstrueerimine, bussijaama liikluse mõistlik korraldamine ning jalakäijate, bussireisijate ja rongireisijate ohutuse tagamine.

  2. 40 päevaparkimiskoha rajamine Valve tänavale, võimaldamaks auto parkimise selleks ajaks kui rongiga tööl või kaupluses käiakse.

  3. 15 lühemaajalise parkimiskoha rajamine ning inimeste ohutu pääsu tagamine raudteepeatusesse.

  4. Katkematu kergliiklustee rajamine Tapa väljaõppekeskuse (450 töötajat ja 1000 ajateenijat), korrusmajade rajooni (1200 elanikku), erakinnistute rajooni (600 elanikku) ja Tapa raudteepeatuse vahel.

  5. Parema reisijainfo võimaldamine läbi reaalajainfo tabloode.

Projekti tegevused:

1. Bussijaama platsi ning Sauna tänava rekonstrueerimine võimaldab 4 bussi üheaegse väljumise Tapa bussijaamast. Jalakäijatele luuakse ohutut võimalus rongilt linna pääsemiseks ning bussile ümberistumiseks. Bussijaama ootepaviljon toimib ühtlasi ka raudteejaama ootepaviljonina moodustades sisuliselt tervikliku kombipeatuse. Kuna Tapa on kujunenud raudtee/bussiliikluse ümberistumise piirkondlikuks sõlmpunktiks, siis on peatuse rekonstrueerimisel oluline mõju ka piirkondlikule SKPle, võimaldades töökohta Tallinnas ning elukohta maapiirkonnas. Rekonstrueeritav bussijaama taristu arvestab nii laste, lapsevankriga kiikuja kui puuetega inimeste vajadustega.2. Valve tänavale rajatav parkla on mõeldud ennekõike päevastele parkijatele. Arvestades olemasolevate päevaparkijate arvu, Kaitseväe arengut ning rongiliikluse arengut on hinnanguliseks päevaparkijate arvuks 30-40 autot. Rajatav parkla rahuldab päevaparkimise ning rongiga tööle või asjaajamisele suunduvate elanike vajaduse. Parklasse rajatakse parkimiskohad puuetega inimestele. 3. Sagedane on olukord, kus rongiga reisija tuuakse autoga Tapale või tullakse Tapale rongi vastu. Lühiajaliseks parkimiseks rajatakse parkla, millelt on hea ligipääs raudteepeatusesse. Parklasse rajatakse parkimiskoht puuetega inimestele. 4. Kergliiklusteega ühendatakse veel ühendamata Tapa linna elamurajoonid ning Tapa linna suurim tööandja - Eesti Kaitseväe väeosa. Kaitseväe väeosas käib igapäevaselt tööl 450 inimest ning Kaitseväe arenguga seoses on see arv pidevalt suurenev. Ühendatavates linnaosades elab kokku 1700 inimest.

 

 

 

- Toetuse summa:

539 843,00 EUR