Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras kuni kolmeks aastaks vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kui:

  • kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata,
  • kinnistut kasutatakse suveperioodil.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastada. Vabastamine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

Korralduses sätestatakse:

  1. jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
  2. vabastuse periood;
  3. tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku kinnistuse, et kinnistul ei ole aasta kestel või talveperioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Teenuse maksumus

tasuta

Menetlusaeg

Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest.

Vastutaja
Mailis Sepp
keskkonnaspetsialist
322 9665, 5193 1564, mailis.sepp@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Eelneva vabastuse korral kinnistu elektri tarbimisteatis eelneva aasta kohta taotluse esitamise kuupäeva seisuga.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta
20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnistuse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest. Mõjuval põhjusel võib vallavalitsuse haldusosakonna ametnik taotluse läbivaatamise tähtaega 20 kalendripäeva võrra pikendada.

Õigusaktid

https://www.riigiteataja.ee/akt/403112020017

Taotluse vormid

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus