Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMISEST VABASTAMINE

Teenuse üldandmed

 

Kirjeldus

Otsuse alusel võib jäätmevaldaja erandkorras kuni hankeperioodi lõpuni
(so 30.04.2026) vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kui:

  • kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata,
  • kinnistut kasutatakse suveperioodil,
  • kinnistul tekkivad biolagunevad jäätmed kompostitakse vastavalt Tapa valla jäätmehoolduseeskirja §-le 33. 

Vabastuse saamiseks või kompostimisest teavitamiseks tuleb esitada taotlus jäätmevaldajate registri iseteeninduskeskkonnas.

Kui iseteeninduskeskkonda ei ole mingil põhjusel võimalik kasutada, siis võib taotluse esitada digitaalselt või paberkandjal (taotluse vorm on leitav tabeli lõpust).

Menetlusaeg

Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest.

Vastutaja

Mailis Sepp
keskkonnaspetsialist
mailis.sepp@tapa.ee
322 9665, 5193 1564

Teenuse taotlemine

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada taotlus.

Veendunud, et kinnistul ei elata, kinnistut kasutatakse suveperioodil või biolagunevad jäätmed kompostitakse vastavalt nõuetele võib ametniku otsuse alusel jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastada.

Ametniku otsuses sätestatakse:
1. Jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
2. Vabastuse periood;
3. Tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab kirjaliku kinnistuse, et kinnistul ei ole aasta kestel või kinnistut ei ole kasutatud.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks  vallavalitsusele kirjaliku kinnistuse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Kui jäätmevaldajale on antud vabastus talveperioodiks või biolagunevate köögijäätmete osas, siis nende jäätmete osas ei pea iga-aastast kinnitust esitama.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

Õigusaktid

Tapa valla jäätmehoolduseeskiri (§ 23-26)

Taotlemine

Jäätmevaldajate registri iseteeninduskeskkond

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm