Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMISEST VABASTAMINE

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Otsuse alusel võib jäätmevaldaja erandkorras kuni hankeperioodi lõpuni
(so 30.04.2026) vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest kui:

  • kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata,
  • kinnistut kasutatakse suveperioodil,
  • kinnistul tekkivad biolagunevad jäätmed kompostitakse vastavalt Tapa valla jäätmehoolduseeskirja §-le 33.

Vabastuse saamiseks tuleb esitada korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus.

Menetlusaeg

Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest.

Vastutaja

Mailis Sepp
keskkonnaspetsialist
mailis.sepp@tapa.ee
322 9665, 5193 1564

Teenuse taotlemine

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada kirjalik taotlus.

Taotlus peab sisaldama:
1. Andmeid jäätmevaldaja isiku kohta (nimi või ärinimi, elu- või tegevuskoht, kontaktandmed);
2. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjuseid;
3. Ajaperioodi, mil jäätmevaldaja soovib korraldatud jäätmeveost vabastust.

Veendunud, et kinnistul ei elata, kinnistut kasutatakse suveperioodil või biolagunevad jäätmed kompostitakse vastavalt nõuetele võib ametniku otsuse alusel jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastada.

Ametniku otsuses sätestatakse:
1. Jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
2. Vabastuse periood;
3. Tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab kirjaliku  kinnistuse, et kinnistul ei ole aasta kestel või talveperioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks  vallavalitsusele kirjaliku kinnistuse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.

Kui jäätmevaldajale on antud vabastus biolagunevate köögijäätmete osas, siis nende jäätmete osas ei pea iga-aastast kinnitust esitama.

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.

Õigusaktid

Tapa valla jäätmehoolduseeskiri (§ 23-26)

Taotluse vormid

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm