Lapsehoiuteenus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Lapsehoiuteenus eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut, töötamist või vähendada raske ja sügava puudega lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Raske ja sügava puudega lapsele võib teenust taotleda kuni kalendriaasta lõpuni, mil laps saab 18-aastaseks.

Teenuse osutamise aluseks on Tapa Vallavalitsuse, teenust saava isiku ja teenuseosutaja vahel sõlmitud haldusleping, milles määratakse kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

Teenuse maksumus

Teenuse eest tuleb lapsevanemal tasuda omaosalust.

Menetlusaeg

Teenuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Vastutaja

Jana Kereme, lastekaitsespetsialist

5657 7162

jana.kereme@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenust on õigus taotleda isikul kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald.

Teenuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja (lapsevanem, eestkostja) Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Teenuse taotlemise vorm