Sünni registreerimine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Eestis registreeritakse lapse sünd juhul, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemal on Eesti kodakondsus.

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine.

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni ning niisugusest soovist tuleb teavitada perekonnaseisuasutust, kus sündi soovitakse registreerida.

Teenuse maksumus

Sünni registreerimine - tasuta
Sünnitõendi esmakordne väljastamine - tasuta

Menetlusaeg

Sünnikanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetluse maksimaalne aeg seitse tööpäeva.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Tamsalu halduskeskus

Estelle Freimann

dokumendihalduse spetsialist

Ursula Grau

kantselei sekretär

322 9662, estelle.freimann@tapa.ee

322 8431, 5382 5661, ursula.grau@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Sünni registreerimise avaldus esitatakse kohalikule omavalitsusele isiklikult kohale tulles. Omavahel abielus olevatel vanemad on võimalus sünd registreerida riigiportaalis eesti.ee.

Sünni registreerimine elektrooniliselt läbi riigiportaali (eesti.ee) https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=30&loc=%21rrteenus.avaldused%3Ftab%3Duusavaldus%26tutvustus%3D1%26aliik%3DA05

 

Sünni registreerimine Tapa Vallavalitsuses, isiklikult kohale tulles

Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja(d) ehk vanem(ad) või eestkostja.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib soovi korral sündi registreerima tulla üks vanematest Sellisel juhul tuleb esitada teise vanema kirjalik avaldus, kus ta kinnitab nõusolekut lapsele antava nimi osas.

Omavahel abielus mitteolevad vanemad (kes soovivad täita avalduse ka isaduse omaksvõtu suhtes) peavad esitama avalduse isikulikult kohale tulles.

 

Vajalikud dokumendid:

  • avaldus sünni registreerimiseks (avalduse täidab avaldaja soovil perekonnaseisuametnik);
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (kui see ei ole eelnevalt kantud rahvastikuregistrisse);
  • vanema(te) isikut tõendav dokument;
  • vanemate abieludokument (kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse);
  • kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele antava nimi suhtes.

 

Lapsele nime andmine

Eesnimeks võib anda kuni kolm lahku kirjutatud nime või sidekriipsuga seotud kaks nime. Eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega ja vastama isiku soole.

Perekonnanimeks võib anda mõlema vanema ühise perekonnanime või ainsa vanema perekonnanime. Kui vanematel on erinev perekonnanimi, antakse lapsele ühe vanema perekonnanimi.

 

Lapse hooldusõigus

Sünni registreerimisel kantakse rahvastikuregistrisse hooldusõiguse andmed. Omavahel abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Vanemad, kes pole omavahel abielus, peavad valima, kas hooldusõiguse saab üks vanem või mõlemad.

 

Isaduse omaksvõtt

Kui lapse vanemad ei ole omavahel abielus, tuleb esitada isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale tulles või notariaalselt tõestatud vormis, isaduse omaksvõtt toimub vastavalt Perekonnaseadusele.

 

Rohkem infot

Sünni registreerimine ja nime valik (eesti.ee) -  https://www.eesti.ee/et/perekond/rasedus-ja-vaeikelapseiga/suenni-registreerimine-ja-nime-valik/

Sünni registreerimise infovoldik (Siseministeerium, PDF) - https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/synniregister_voldik_2011.pdf

Infovoldik hooldusõigusest (Siseministeerium, PDF) - https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/hooldusoigus_est.pdf

Perekonnaseisutoimingud (Siseministeerium) - https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/rahvastikutoimingud/perekonnaseisutoimingud

Õigusaktid

  Perekonnaseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/109052017029

  Perekonnaseisutoimingute seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017007

  Nimeseadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017013

  Isikuandmete kaitse seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016010

  Rahvastikuregistri seadus - https://www.riigiteataja.ee/akt/130122017012

Taotluse vormid

Sünni registreerimise avaldus (eesti.ee keskkonnas) -https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=30&loc=%21rrteenus.avaldused%3Ftab%3Duusavaldus%26tutvustus%3D1%26aliik%3DA05

Sünni registreerimise avaldus (PDF) - https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8002/SIM_19022018_m3_Lisa_1.pdf#

Isaduse omaksvõtu avaldus - https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8004/SIM_19022018_m3_Lisa_2.pdf

Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist –

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8002/SIM_19022018_m3_Lisa_2.pdf#

Põlvnemise välistamise avaldus – https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1020/3201/8002/SIM_19022018_m3_Lisa_3.pdf#