Sünni registreerimine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis või lapse vanema elukoht on Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud. Kui lapse sünd on registreeritud välismaal, Eestis sündi ei registreerita, kuid välisriigi sünnidokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele

Sünni registreerimisel teeb ametnik sünnikande rahvastikuregistrisse. Sünnikanne koostatakse lapse seadusliku esindaja isikliku avalduse ja meditsiinilise sünnitõendi alusel. Sünni registreerimise käigus toimub isaduse omaksvõtt, lapsele ees- ja perekonnanime andmine ning sünnitõendi väljastamine.

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates. Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni ning niisugusest soovist tuleb teavitada perekonnaseisuasutust, kus sündi soovitakse registreerida.

Teenuse maksumus

Sünni registreerimine - tasuta
Sünnitõendi esmakordne väljastamine - tasuta

Menetlusaeg

Sünnikanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetluse maksimaalne aeg seitse tööpäeva.

Vastutaja(d)

Tapa Vallavalitsus

Estelle Freimann
dokumendihalduse spetsialist
5623 1293estelle.freimann@tapa.ee

Evelin Värk
volikogu sekretär
5878 4818, evelin.vark@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus

Ursula Grau
kantselei sekretär
322 8431, 5382 5661 ursula.grau@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele kohalikule omavalitsusele.

Sünni registreerimise avaldus esitatakse kohalikule omavalitsusele isiklikult kohale tulles või
e-rahvastikuregistri portaali vahendusel (seda juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja on esitanud sünnitõendi rahvastikuregistrisse). Teenus võimaldab sünni registreerimise avaldust esitada ka üksikvanematel ning vanematel, kes ei ole omavahel abielus.

Sünni registreerimine Tapa Vallavalitsuses, isiklikult kohale tulles

Sünni registreerimise avalduse võib esitada lapse seaduslik esindaja(d) ehk vanem(ad) või eestkostja.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, võib soovi korral sündi registreerima tulla üks vanematest Sellisel juhul tuleb esitada teise vanema kirjalik avaldus, kus ta kinnitab nõusolekut lapsele antava nime osas.

Vajalikud dokumendid:

  • avaldus sünni registreerimiseks (avalduse täidab avaldaja soovil perekonnaseisuametnik);
  • tervishoiuteenuse osutaja tõend lapse sünni kohta (kui see ei ole eelnevalt kantud rahvastikuregistrisse);
  • vanema(te) isikut tõendav dokument;
  • vanemate abieludokument (kui see ei ole kantud rahvastikuregistrisse);
  • kui abielus olevatest vanematest tuleb sündi registreerima üks, peab tal kaasas olema teise vanema kirjalik nõusolek lapsele antava nime suhtes.

Lapsele nime andmine

Eesnimeks võib anda kuni kolm lahku kirjutatud nime või sidekriipsuga seotud kaks nime. Eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega ja vastama isiku soole.

Perekonnanimeks võib anda mõlema vanema ühise perekonnanime või ainsa vanema perekonnanime. Kui vanematel on erinev perekonnanimi, antakse lapsele ühe vanema perekonnanimi.

Lapse hooldusõigus

Sünni registreerimisel kantakse rahvastikuregistrisse hooldusõiguse andmed. Omavahel abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Vanemad, kes pole omavahel abielus, peavad valima, kas hooldusõiguse saab üks vanem või mõlemad.

Rohkem infot

Perekonnaseisutoimingud (Siseministeerium)

Infovoldik hooldusõigusest (Siseministeerium, PDF) 

Õigusaktid

  Perekonnaseadus

  Perekonnaseisutoimingute seadus

  Nimeseadus

Taotluse vormid

Sünni registreerimise avaldus (e-rahvastikuregistri portaalis)

Sünni registreerimise avaldus (PDF) 

Põlvnemise välistamise avaldus