Täisealise isiku hooldus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Täisealise isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. 

Hooldajaks võib määrata isiku, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Erandina võib hooldajaks olla ülalpidamiskohustusega isik, kes ei saa töötada või töötab osalise töökoormusega hooldamise tõttu. Hooldaja elukoht peab Eesti Rahvastikuregistri järgi olema Tapa vald.

Hooldus on igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamisel ja juhendamisel sealhulgas abistamine: söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel, tervise -ja sotsiaalteenuste korraldamisel, hooldatava õiguste teostamisel ja kohustuste täitmise toimingutes ja tehingutes, milles hooldatava teovõime ei ole piiratud.

Menetlusaeg

Teenuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Ly Nelson
sotsiaalhoolekandespetsialist
325 8693, ly.nelson@tapa.ee


 

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse, milles kirjeldab abivajadust ning lisab vajadusel abivajadust tõendavad dokumendid.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" 

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramise ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Teenuse taotlemise vorm