Toimetulekutoetus

 Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toetuse suurus

Alates 1. juunist 2022. aastast on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus ning 160 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine:  

toimetulekutoetus =  toimetulekupiir + eluasemekulud – sissetulekud

Menetlusaeg

Toimetulekutoetus määratakse 5 tööpäeva jooksul pärast kõikide dokumentide esitamist ning kohaliku omavalitsuse üksus maksab arvestatud toimetulekutoetuse summa 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi väljamakse viisil.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus
Ragni Nikiforova
sotsiaalhoolekandespetsialist
5344 3779
ragni.nikiforova@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus
Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 84425342 9921
pille.eevardi@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Taotlus toimetulekutoetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.
 
Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele eluruumiga seonduvad dokumendid.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandeseadus

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Perekonnaseadus

Rahvastikuregistri seadus

Tapa Vallavolikogu 29.09.2022 määrus nr 11 "Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine"

Tapa Vallavolikogu 25.02.2019 määrus nr 50
„Eluasemekulude piirmäärad toimetulektoetuse määramisel"

Taotluse vormid

Toimetulekutoetuse taotlus (täidetav pdf)
Kasutuses või omandis olevate esemete koosseisu loetelu (täidetav pdf)

 (Elektroonseks edastamiseks on antud dokumendid vaja alla laadida, ära täita ja salvestada ning seejärel RIA DigiDoc rakendusega allkirjastada. Allkirjastatud konteiner saata meiliga eelpool toodud aadressile või vallavalitsus@tapa.ee.)