Ühise olmejäätmemahuti kasutamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Ühismahutit on lubatud kasutada:
 1) tiheasustusalal asuvatel kinnistutel, mis on teineteise lähinaabrid või mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui 200 m kaugusel;
 2) hajaasustusalal asuvatel kinnistutel, mis asuvad jäätmemahutist mitte enam kui ühe kilomeetri kaugusel.

Ühismahuti kasutamise või kasutamisest keeldumise otsustab vallavalitsuse nimel haldusosakonna ametnik kaalutlusõiguse alusel.

Teenuse maksumus

tasuta

Menetlusaeg

Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest. Mõjuval põhjusel võib vallavalitsuse haldusosakonna ametnik taotluse läbivaatamise tähtaega 20 kalendripäeva võrra pikendada.

Vastutaja
Mailis Sepp
keskkonnaspetsialist
322 9665, 5193 1564, mailis.sepp@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad peavad esitama Tapa Vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse, kuhu märgitakse kõik kinnistud ja nende omanikud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ning ühismahuti asukoht.

Ühise jäätmemahuti kasutamine kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega, milles sätestatakse:

  1. ühismahutit kasutavad kinnistud;
  2. jäätmekäitluse eest vastutav isik.

Õigusaktid

https://www.riigiteataja.ee/akt/403112020017

Taotluse vormid

Ühise olmejäätmemahuti kasutamise kokkulepe