26.07.19

Tapa Vallahooldus

Tapa Vallavolikogu kinnitas 27.06.2018 määrusega nr 28 Tapa Vallavalitsuse hallatava asutuse Tapa Vallahooldus põhimääruse. Põhimääruse kohaselt nimetati senine hallatav asutus Tamsalu Kommunaal (registrikood 75018868) ümber hallatavaks asutuseks Tapa Vallahooldus alates 01.09.2018.a.
 
Asutuse tegevuse põhieesmärk on täita Tapa valla ülesannet korraldada vallas kommunaalmajandust, kalmistumajandust, heakorda, jäätmehooldust, kõnni- ja kergliiklusteede korrashoidu ning valla vara haldamist. Asutuse tegutsemiskoht on Tapa vald tervikuna. Asutus võtab oma tegevuses üle Tapa Vallavalitsuse haldusosakonna senise tegevuse eespool nimetatud tegevustes kogu Tapa valla piires. 
 
Asutus TAPA VALLAHOOLDUS
Registrikood75018868
Postiaadress:  Pikk 15, Tapa linn 45106, Tapa vald, LÄÄNE-VIRU MAAKOND
 
Kontaktid:
Juhataja Lembit Saart
Telefonid: 322 8446; 52 03 992
 
Vallavara haldusspetsialist Alo Leek, tel. 59 151 582; alo.leek@tapa.ee
Haldusspetsialist Kadi Rimm, tel. 58 846 330; kadi.rimm@tapa.ee
Töödejuhataja Tapa piirkonnas Urmas Kirch,  tel. 56 937 867
Töödejuhataja Tamsalu piirkonnas Vello Sander,  tel. 52 78 302
 
Asutuse TAPA VALLAHOOLDUS ülesanded on:
1) hooldada ja hoida asutuse valdusesse antud vara nõuetekohases käibes;
2) hooldada valla vara, sh teostada ja korraldada kõnni- ja kergliiklusteede, platside, väljakute ja teiste üldkasutatavate alade (puhke- ja haljasalad, mängu- ja spordiväljakud, veekogud, rannad, pargid jm) heakorra- ja hooldustöid;
3) korraldada vallas haljastustöid;
4) korraldada kõrghaljastuse dendroloogilist hindamist, ohtlike puude raiet, puude kärpimist ja võrahooldust;
5) korraldada lemmikloomade registreerimist; 
6) korraldada hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, hoidmist ja omanikule tagastamist või uuele omanikule üleandmist ning omanikuta looma hukkamist;
7) korraldada avalike alade (pargid, puhke- ja mängualad, parklad jms.) prügimajandust;
8) hallata valla jäätmejaamade territooriumi, hooneid ja õuealasid ning hoida neid korras;
9) hallata vallavalitsuse hallatavate asutuste hooneid ja õuealasid ning teostada nende pisiremonti.
 
Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Tapa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest, ning asutuse põhimäärusest.
 
Õigusaktid:
 
Muud vajalikud lingid: