24.01.20

 

Tapa Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

 

Kontor-elamuga (endise mõisahoonega) kinnistu asukohaga Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Saiakopli küla, Saiakopli mõis (registriosa nr 15222650). Kinnistul on kaks katastriüksust.

Vara koondandmed

Hinnatav vara kontor-elamuga (endise mõisahoonega) kinnistu - registriosa nr 15222650

Aadress Saiakopli mõis, Saiakopli küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Mõisaõue, Saiakopli küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Omanik Tapa vald (registrikood 75033477)

Katastritunnus 79201:001:0174 | 79201:001:0177

Omandivorm kinnisasi

Krundi pindala 3,49 ha (elamumaa 65%, ärimaa 35%) | 4810 m² (üldkasutatav maa 100%)

Krundi hoonestus kontor-elamu (endine mõisahoone) | endise abihoone vare

Hoone suletud netopind 1557,5 m²

Hoone pind ja kasutusotstarve eluruumide pind 739,4 m² - kasutusotstarve muu kolme või enama korteriga

elamu (kokku 15 korterit, s.h kuus 1-toalist korterit eluruumide pinnaga 28,8

m² - 63,0 m² ja üheksa 2-toalist korterit eluruumide pinnaga 44,2 m² - 52,1m²)

mitteeluruumide pind 249,0 m² - kasutusotstarve kino

Hoone seisukord 19. sajandi keskpaigas ehitatud mõisahoone, mille viimane renoveerimine

on tehtud 1960ndatel kui hoone ehitati ümber kontor-korterelamuks.

Konstruktsioonide üldine seisukord lihtne rahuldav / remonti vajav.

Siseviimistlus valdavas ulatuses remonti vajav, tehnosüsteemid endised /uuendamist vajavad.

 

Müügi alghind on 73000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 21.04.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Saiakopli".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda kinnistu registriosa numbriga 15222650 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügi-ja asjaõigusleping (edaspidi leping) kahe nädala jooksul arvates enampakkumise võitja kinnitamisest. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Lepingu sõlmimise aja ja koha teatab Tapa Vallavalitsus enampakkumise võitnud isikule hiljemalt 10 kalendripäeva enne lepingu sõlmimist.

2) Kinnisasja ostuhind peab olema laekunud Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) või EE341010502009477009 (SEB Pank) või notari deposiitkontole vähemalt 5 päeva enne lepingu sõlmimise päeva. Kui enampakkumise võitja tasub kinnisasja ostuhinna krediidiasutuselt saadava laenu abil, eelmärgitud nõuet täitma ei pea. Kinnisasja laenu abil ostmise puhul peab enampakkumise võitja Tapa Vallavalitsusele esitama krediidiasutuse tõendi selle kohta, et talle antakse laenu ning tal on kinnisasja soetamiseks vajalik raha olemas. Kinnisasja laenu abil ostmisel sõlmitakse kolmepoolne leping Tapa valla, krediidiasutuse ja ostja vahel.

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku.  

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja.

Kinnistuga tutvumine  ja täiendav info

Kinnistuga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

 

e-post alo.leek@tapa.ee).

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

Elamuga kinnistu  asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Tapa linn, Kivilo tn 24, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 15544050, katastritunnusega 79101:009:0002 pindalaga 1924,0 m².

Kinnistul asuvad suuremat remonti vajavad elamu ja majandushoone. Krundil on kaev. Veevarustus ja kanalisatsioon krundil puuduvad. Tsentraalsed trassid krundipiiri lähedal tänaval.

Müügi alghind on 8000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 04.02.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Kivilo".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda kinnistu Kivilo tn 24 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitja peab kinnisasja ostuhinna tasuma Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) hiljemalt 10 päeva jooksul pärast enampakkumise võitmise teate väljastamist pakkumuses esitatud sidevahendi kaudu.

 

2) Kinnisasja ostuhinna laekumisest 5 tööpäeva jooksul kooskõlastatakse ostja ja notariga  müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi leping) sõlmimise aeg. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks kokkulepitud ajal ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.

 

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku. 

 

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Kinnistuga tutvumine  ja täiendav info

Kinnistuga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

e-post alo.leek@tapa.ee).

 

Lisateave

Asukoht

Asukoht - hinnatav vara asub Lääne-Virumaal Tapa vallas Tapa linnas Kivilo

tn 24, Hommiku pst ja raudtee vahelises linnakvartalis, kalmistu

vastas. Kaugus Tapa kesklinnast on ca 700 m;

Ümbruskond - lähiümbruses paiknevad ühepereelamud, kalmistu ning ca 100-200

m kaugusele jäävad töökojad/tootmishooned, raudtee ca 120 m

kaugusel;

Juurdepääs - juurdepääs on hea, hinnatav vara piirneb avalikus kasutuses oleva

Kivilo tänavaga

Elamu

Üldandmed:

Ehitisregistri kood - 108017068;

Ehitus- ja kasutusload - Ehitisregistris (Ehr-s) elamu püstitamise ehitus- ja kasutuslubadele

viited puuduvad. Ehitise seisund Ehr-s on kasutusel;

Kasutamise otstarve Ehr-s - üksikelamu;

Ehitusaasta - täpne ehitusaeg on hindajale teadmata;

Hoone tüüp - ristküliku kujulise alusplaani ja viilkatusega ühepereelamu;

Korruselisus - esimene korrus, katusealune välja ehitamata;

Ruumilahendus - esik, panipaik, köök, 3 tuba (läbikäidava planeeringuga);

Ehitisealune pind - 81 m²;

Suletud netopind - 68,8 m²;

Maht - 238 m³;

Konstruktsioonid:

Vundament - madalvundament;

Kandekonstr. ja välisseinad - puitkonstruktsioonid, välisviimistlus värvitud laudvooder;

Vahelaed - puit;

Katus - puitkonstruktsioonidel viilkatuse katteks eterniitplaadid;

Aknad, uksed - puitraamidel lihtaknad, endised puituksed;

Siseviimistlus - endised põrandalauad / tapeet / värv;

Tehnovõrgud ja -süsteemid:

Veevarustus - elamus puudub, krundil kaev, tsentraalne veetrass krundipiiri lähedal

tänaval;

Kanalisatsioon - elamus puudub, tsentraalne trass krundipiiri lähedal tänaval;

Küttesüsteem - ahiküte;

Elektrivarustus - 1x20A;

Muud seadmed - digitaalside võimalus;

Seisukord: - hoone ei ole hetkel kasutusel. Visuaalse vaatluse põhjal on hoone

konstruktsioonide üldine seisukord suuremat remonti vajav. Hoones

on endised kulumiga elektrisüsteemid, küttekolded on kulumiga.

Ruumide siseviimistlus on suuremat remonti vajav.

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

Korteriomandi  asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Tapa linn, Kooli tn 9-45, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 971531, katastritunnusega 79101:008:0210, mõtteline osa maatükist 471/26959 reaalosana eluruum nr 45 üldpinnaga 47,1 m².

Müügi alghind on 11000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 04.02.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Kooli".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda korteriomandi  Kooli tn 9-45 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitja peab kinnisasja ostuhinna tasuma Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) hiljemalt 10 päeva jooksul pärast enampakkumise võitmise teate väljastamist pakkumuses esitatud sidevahendi kaudu.

 

2) Kinnisasja ostuhinna laekumisest 5 tööpäeva jooksul kooskõlastatakse ostja ja notariga  müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi leping) sõlmimise aeg. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks kokkulepitud ajal ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.

 

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku. 

 

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Korteriga tutvumine  ja täiendav info

Korteriga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

e-post alo.leek@tapa.ee).

 

Lisateave

 

Asukoht

Elamu paiknemine - hinnatav vara asub Lääne-Virumaal Tapa vallas Tapa linnas Kooli tn

9, kesklinna lähipiirkonnas, 1.Mai pst ja Kesk tänavate vahelises

elamukvartalis. Kaugus Tapa keskväljakust on ca 200 m. Hinnatav

vara asub keskmiselt hinnatud piirkonnas;

Ümbruskond - lähiümbruses paiknevad raamatukogu hoone, ühepereelamud, 5-ja

4-korruselised korterelamud, ca 100-300 m kaugusele jäävad

ärihooned. Lähiümbruses on veidi kõrghaljastust ja pargiala;

Juurdepääs - juurdepääs on hea, korterelamu krunt piirneb avalikus kasutuses

oleva asfaltkattega Kooli tänavaga, kaugus 1.Mai pst-st on ca 40 m;

Teenindusasutused - linna tähtsamad teenindusasutused jäävad ca 1 km raadiusesse, s.h

kool ja spordihoone ca 200 m kaugusel, lähim lasteaed ca 500 m

kaugusel;

Keskkond - kesklinna lähipiirkond, lähiümbruses on kõrgemat ja madalamat

hoonestust. Korterelamu ei paikne elava liiklusega tänava ääres.

Linna läbiv raudtee jääb elamust linnulennult ca 400 m kaugusele.

Korterelamu

Üldandmed:

Ehitisregistri kood - 108018418;

Ehitise nimetus Ehr-s - elamu 60 krt;

Ehitusluba, kasutusluba - Ehitisregistris (Ehr-s) viited ehitise püstitamise ehitus- ja

kasutuslubadele puuduvad. Ehitise seisund Ehr-s on kasutusel;

Kasutamise otstarve Ehr-s - muu kolme või enama korteriga elamu;

Ehitusaasta - ehitatud eeldatavalt 1970ndatel. Ehr-s hoone esmase

kasutuselevõtu aasta kohta info puudub;

Ehitisealune pind - 702,0 m²;

Suletud netopind - 3339,4 m²;

Elamu tüüp - nelja trepikoja ja 5-korruseline lamekatusega tüüpkorterelamu;

Korruste arv - viis põhikorrust, keldrikorrus;

Korterite arv - 60 korterit;

Energiamärgis - puudub kehtiv energiamärgis;

Korteriühistu - tegutsev korteriühistu (uus registrikood 80008263, esmakande aeg

12.06.1997).

Põhikonstruktsioonid:

vundament - plokkidest / betoonist madalvundament;

välisseinad / vaheseinad - kivipurukattega raudbetoonpaneelid;

vahelaed - monteeritav raudbetoon;

katus - raudbetoon paneelidel lamekatus, katteks rullmaterjal (Ehr-i

andmetel plekk);

trepid - monteeritav raudbetoon;

trepikoja aknad - plastikraamidel 2xpakettaknad;

trepikoja uksed - fonolukuga metalluksed;

Seisukord: - visuaalse vaatluse põhjal on korterelamu üldine seisukord rahuldav.

Suuremaid rekonstrueerimise ja soojustamisetöid teostatud ei ole,

regulaarselt on teostatud väiksemaid hooldus- ja remonttöid.

Elamule on paigaldatud uus katusekate (s.h katus soojustati,

paigaldati vihmaveesüsteem) 2005ndal aastal. Vahetatud on

trepikodade välisuksed, trepikodade ja keldrite aknad. 2017ndal

renoveeriti rõdude piirded. Osaliselt on uuendatud hoonesiseseid

tehnosüsteeme. Trepikoja üldine seisukord on lihtne hea/rahuldav.

Korter nr 45

Korrus - V korrus;

Paiknemine - korterelamu Mai pst tänava poolt teises trepikojas viimasel korrusel

paiknev korter. Aknad on vaatega kahele poole hoonet - hoone ette

(sisehoov, parkimisala) ja hoone taha (roheala, raamatukogu hoone,

Kooli tänav);

Eluruumide pind - 47,1 m²;

Eluruumi tubade arv Ehr-s - 2;

Planeering - esik, köök, 2 tuba, wc, vannituba. Väike köök, vannituba ja wc on

eraldi ruumid;

Rõdu/lodža - 1 rõdu;

Muud ruumid - korteri juurde kuulub keldrikorrusel asuv panipaik.

Viimistlus:

Põrandad - põrandapapp + värv / endised põrandaplaadid;

Seinad - tapeet / värv / endised kahhelplaadid;

Laed - värv;

Aknad - plastikraamidel 2xpakettaknad;

Siseuksed - endised värvitud tahveluksed;

Välisuks - endine puituks

Tehnovõrgud ja -seadmed:

Veevarustus - tsentraalne, soe vesi elektriboileriga;

Kanalisatsioon - tsentraalne;

Küttesüsteem - kaugküte, küttekehadeks korteris malmradiaatorid;

Elektrivarustus - 220 V;

Ventilatsioon - loomulik;

Muud - digitaalside võimalus;

Seisukord: - vahetatud on korteri aknad, korteris on endised uksed ja valdavas

osas endised tehnosüsteemid. Ruumide siseviimistluse tase on

lihtne/endine, üldine seisukord suuremat remonti vajav. Korteri

kasutusele võtmiseks vajalikud lisainvesteeringud.

 

_____________________________________________________________________________________

 

Korteriomandi  asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Sääse alevik, Sääse tn 12-27, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 4844031, katastritunnusega 77701:003:0065, mõtteline osa maatükist 472/26943 reaalosana eluruum nr 27 üldpinnaga 47,2 m².

Müügi alghind on 2000 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 04.02.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Sääse".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda korteriomandi Sääse tn 12-27 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitja peab kinnisasja ostuhinna tasuma Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) hiljemalt 10 päeva jooksul pärast enampakkumise võitmise teate väljastamist pakkumuses esitatud sidevahendi kaudu.

 

2) Kinnisasja ostuhinna laekumisest 5 tööpäeva jooksul kooskõlastatakse ostja ja notariga  müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi leping) sõlmimise aeg. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks kokkulepitud ajal ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.

 

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku. 

 

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Korteriga tutvumine  ja täiendav info

Korteriga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

e-post alo.leek@tapa.ee).

 

Lisateave

Asukoha kirjeldus

Paiknemine korterelamu paikneb Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas (endise Tamsalu

valla piirkonnas) Sääse alevikus Sääse tn 12, Tamsalu linnapiiri lähedal.

Kaugus Tamsalu asulakeskusest on 1,2 km ning Rakvere kesklinnast ~28

km. Hinnatav vara asub keskmiselt madalamalt hinnatud piirkonnas

Ümbruskond lähiümbruses paiknevad 5-korruselised korterelamud (4 hoonet, s.h 1 tühi

hoone), 1-korruselised garaažid, lasteaed (60 m kaugusel) ning osaliselt

hoonestamata maa. Endise linnuvabriku hoonetekompleksi lähimad

hooned korterelamust 200 m kaugusel

Juurdepääs  on hea, korterelamu katastriüksus piirneb avalikus kasutuses

olevate asfaltkattega Sääse tänavaga ja Ülase tänavaga

Teenindusasutused lasteaed 60 m kaugusel, teised Tamsalu piirkonna tähtsamad

teenindusasutused ~900 m – 1,9 km kaugusel (s.h gümnaasium 1,1 km

kaugusel)

Keskkond asukoht Tamsalu linna lähedal, lähiümbruses 5-korruselised korterelamud,

lähedal Lasteaed

Hoone kirjeldus

Korterelamu

Üldandmed

Ehitisregistri kood 108015502

Ehitus- ja kasutusload Ehitisregistris (Ehr-s) viited ehitise püstitamise ehitus- ja kasutuslubadele

puuduvad. Ehitise seisund Ehr-s on kasutusel.

Ehitise nimetus Ehr-s elamu 59 krt.

Peamine kasutamise otstarve Ehr-s muu kolme või enama korteriga elamu

Ehitusaasta Ehr-i andmetel esmane kasutuselevõtu aasta 1980

Elamu tüüp nelja trepikoja ja lamekatusega 5-korruseline tüüpkorterelamu

Korruste arv 5 põhikorrust, keldrikorrus

Korterite arv 59 korterit

Ehitisealune pind 672 m²

Suletud netopind 3 516,6 m²

Energiamärgis puudub kehtiv energiamärgis

Korteriühistu moodustatud korteriühistu (registrikood 80475875, esmakande aeg

12.01.2018)

Konstruktsioonid ja materjalid

Vundament plokkidest / betoonist madalvundament

Kandekonstruktsioonid, välisseinad monteeritav raudbetoon, mitmekihilised raudbetoonpaneelid

Vahelaed monteeritav raudbetoon

Katus paneelidel lamekatuse katteks rullmaterjal

Trepid monteeritav raudbetoon

Trepikoja aknad puitraamidel lihtaknad

Trepikoja välisuksed metalluksed

Seisukord

visuaalse vaatluse põhjal on hoone konstruktsioonide üldine seisukord

rahuldav / remonti vajav. Hoone on soojustamata, hoonel endine

välisviimistlus, hoones valdavas osas endised tehnosüsteemid.

Korterelamu rõdude piirded on suurema kulumiga. Korterelamu

trepikodades on vahetatud välisuksed, trepikoja üldine seisukord on

hea/rahuldav

Korter nr 27

 

Üldandmed

Paiknemine asukoht hoone keskmises trepikojas, korteri akendest avanevad vaated

kahte suunda (hoone ette ja taha)

Korrus 4/5

Eluruumide arv Ehr-s 3

Eluruumide pind 47,2 m²

Planeering esik-koridor, köök, 2 tuba, vannituba, wc. Väikese pinnaga köök,

vannituba ja wc on eraldi ruumid

Rõdu/lodža 1 rõdu

Muud ruumid korteri juurde kuulub keldrikorrusel asuv panipaik (panipaika kasutatakse

kortermaja elanike poolt ajalooliselt välja kujunenud / suulise kokkuleppe

alusel)

Siseviimistlus, aknad ja uksed

Põrandad saepuruplaadid / pvc-kate / metlahplaadid

Seinad tapeet / värv

Laed värv

Aknad puitraamidel lihtaknad

Siseuksed endised värvitud tahveluksed

Välisuks metallist uks

Tehnovõrgud ja -süsteemid

Veevarustus tsentraalne

Kanalisatsioon tsentraalne

Küttesüsteem kaugküte, korteris endised malmradiaatorid

Elektrivarustus 220 V

Ventilatsioon loomulik

Seisukord

hinnatavas korteris on vahetatud välisuks, korteris on endised kulumiga

lihtaknad ja endised siseuksed. Ruumide siseviimistluse tase on lihtne,

üldine seisukord remonti vajav

 

_____________________________________________________________________________________

Korteriomandi  asukohaga Lääne-Virumaa Tapa vald Tamsalu linn, Rahu tn 36-4, Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa nr 4922850, katastritunnusega 78601:001:0038, mõtteline osa maatükist 281/1755 reaalosana eluruum nr 4 üldpinnaga 28,1 m².

Müügi alghind on 1400 eurot.

Kirjalikud pakkumised esitada Tapa Vallavalitsusele kinnises ümbrikus hiljemalt 04.02.2020 kell 10.00 aadressil Pikk tn 15, Tapa või digiallkirjastatult meiliaadressil vallavalitsus@tapa.ee. Ümbrikul või meilil peab olema märgusõna „Rahu".  

Pakkumine peab sisaldama:

1) pakkuja nime, elu- või asukohta, isiku- või registrikoodi, e-posti aadressi, kontakttelefoni;

2) nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

3) numbrite ja sõnadega väljendatud pakkumise summat, mis ei tohi olla väiksem alghinnast;

4) kinnitus, et pakkuja soovib osaleda korteriomandi Rahu tn 36-4 enampakkumisel, on tutvunud pakkumise tingimustega ning vara seisukorraga;

5) pakkumise esitaja allkiri ja kuupäev

 

Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimine ja ostuhinna tasumine

 

1) Enampakkumise võitja peab kinnisasja ostuhinna tasuma Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole nr  EE722200001120077103 (Swedbank) hiljemalt 10 päeva jooksul pärast enampakkumise võitmise teate väljastamist pakkumuses esitatud sidevahendi kaudu.

 

2) Kinnisasja ostuhinna laekumisest 5 tööpäeva jooksul kooskõlastatakse ostja ja notariga  müügi- ja asjaõiguslepingu (edaspidi leping) sõlmimise aeg. Enampakkumise võitja peab ilmuma notari juurde lepingu sõlmimiseks kokkulepitud ajal ning esitama notarile kõik lepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid.

 

3) Kui enampakkumise võitja ei ilmu määratud ajal notari juurde lepingut sõlmima, siis tunnistab Tapa Vallavalitsus enampakkumise nurjunuks. Tapa Vallavalitsus võib jätta kinnistu enampakkumise nurjunuks tunnistamata ning kutsuda lepingut sõlmima enampakkumisel kinnistule paremuselt teise pakkumuse teinud isiku. 

 

4) Lepingu sõlmimisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) kannab ostja

Korteriga tutvumine  ja täiendav info

Korteriga on võimalik tutvuda kohapeal. Konkreetne aeg tuleb eelnevalt kokku

leppida Tapa Vallahoolduse vallavara haldusspetsialistiga (Alo Leek, tel 59 151 582,

e-post alo.leek@tapa.ee).

 

Lisateave

 

3.2 Asukoha kirjeldus

Paiknemine korterelamu paikneb Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas (endise Tamsalu

valla piirkonnas) Tamsalu linnas Rahu tn 36, asulat läbivast raudteest

edela poole jäävas asulaosas. Kaugus Tamsalu kesklinnast on ~1,2 km

ning Rakvere kesklinnast ~28 km. Hinnatav vara asub keskmiselt hinnatud

piirkonnas

Ümbruskond lähiümbruses paiknevad 1- ja 2-korruselised ühepereelamud

Juurdepääs on hea, korterelamu katastriüksus piirneb avalikus kasutuses

oleva tolmuvaba kattega Rahu tänavaga

Teenindusasutused Tamsalu piirkonna tähtsamad teenindusasutused ~0,5-1,5 km kaugusel

(s.h raudteejaam 500 m kaugusel, gümnaasium 1,3 km kaugusel)

Keskkond väikeelamukvartal, lähiümbruses kuni 2-korruseline elukondlik hoonestus,

hinnatav vara ei paikne elava liiklusega tänava ääres, surnuaed ~130 m

kaugusel, raudtee ~270 m kaugusel

 

3.4 Hoone kirjeldus

3.4.1 Korterelamu

 

Üldandmed

Ehitisregistri kood 108015940

Ehitus- ja kasutusload Ehitisregistris (Ehr-s) viited ehitise püstitamise ehitus- ja kasutuslubadele

puuduvad. Ehitise seisund Ehr-s on kasutusel.

Ehitise nimetus Ehr-s elamu 5-korteriline

Peamine kasutamise otstarve Ehr-s muu kolme või enama korteriga elamu

Ehitusaasta eeldatavalt 1930ndatel aastatel, Ehr-s puudub ehitise esmase

kasutuselevõtu aasta

Elamu tüüp ristküliku kujulise alusplaani, ühe trepikoja ja mansardkatusega

puitseintega korterelamu

Korruste arv 2 põhikorrust

Korterite arv 5 korterit

Ehitisealune pind 118 m²

Suletud netopind 191,9 m²

Energiamärgis puudub kehtiv energiamärgis

Korteriühistu moodustatud korteriühistu (registrikood 80479347, esmakande aeg

12.01.2018)

Konstruktsioonid ja materjalid

Vundament madalvundament (lood.kivi)

Kandekonstruktsioonid, välisseinad puitkonstruktsioonid, välisviimistlus laudvooder

Vahelaed puit

Katus puitkonstruktsioonidel katuse katteks valtsplekk

Trepid puidust sisetrepp

Seisukord

visuaalse vaatluse põhjal on hoone konstruktsioonide üldine seisukord

valdavas osas remonti vajav. Hoonel on kulumiga ehitusaegne katusekate,

suurema kulumiga on välisviimistlus. Trepikoja üldine seisukord on remonti

vajav

3.4.2 Korter nr 4

Üldandmed

Paiknemine sissepääs sisehoovi poolt, korteri akendest avanevad vaated kolme

suunda

Korrus 2/2 (mansardkorrus)

Eluruumide arv Ehr-s 1

Eluruumide pind 28,1 m²

Planeering köök (läbikäidava planeeringuga), 1 tuba. Pesemisruumi ja wc-d korteris

ei ole

Rõdu/lodža rõdu ei ole

Muud ruumid korteri juurde kuulub õigus kasutada osa kinnistul paiknevatest kuurist ja

pesuköögist (remonti vajavad abihooned, hooneid kasutatakse kortermaja

elanike poolt ajalooliselt välja kujunenud / suulise kokkuleppe alusel)

Siseviimistlus, aknad ja uksed

Põrandad põrandalauad

Seinad tapeet / värv

Laed värv

Aknad puitraamidel lihtaknad

Uksed endised puituksed

Tehnovõrgud ja -süsteemid

Veevarustus hoones ja korteris veevarustus puudub, kaev kinnistul, tsentraalne

veetrass kinnistu lähedal Rahu tänaval

Kanalisatsioon hoones ja korteris veevarustus puudub, tsentraalne kanal.trass kinnistu

lähedal Rahu tänaval

Küttesüsteem ahiküte (pliit soemüüriga, ahi)

Elektrivarustus 220 V

Ventilatsioon loomulik

Seisukord

hinnatavas korteris on endised uksed ja aknad (suurema kulumiga),

küttekollete seisukorra kohta puudub hindajal info, ruumides endine

elektrijuhtmestik. Ruumide siseviimistluse tase on lihtne, üldine seisukord remonti vajav.