Veoluba

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Veoluba on sõidukite liiklemiseks liiklust piirava liikluskorralduse mõju alas.

Teenuse maksumus

Tasuta

Menetlusaeg

Veoloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse ametnik hiljemalt ühe kuu jooksul arvates nõuetekohase taotluse või nõutud täiendavate dokumentide ja selgituste esitamise päevast.

Vastutaja
Jaanus Annus
teede- ja liiklusspetsialist
322 9674, 551 0112, jaanus.annus@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Piirava liikluskorralduse mõju alas liiklemiseks esitatakse Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Veoluba võib taotleda:

 1) Vedusid korraldav ettevõtte;

 2) Sõiduki juht;

 3) Vedude tellija ettevõte või füüsiline isik.

Veoloa taotlusele lisatakse vajadusel:

  • veotee kulgemise skeem;
  • Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus;
  • kaas- või ühisomandis oleva kinnistu puhul enamuse omanike kirjalik nõusolek.

Õigusaktid

 

Taotluse vormid

Veoloa taotlus (RTF)