Hajaasustuse programm 2021

2.06.21

 2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemused

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Otsustatud toetuse summa RIIK Otsustatud toetuse summa KOV Otsustatud omafinantseeringu summa  Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1 Tiiu Enula Kulli talu veesüsteem 1459,26 1459,26 1437,48 € 4 356,00 € 4,00
2 Lauri Sammul Piigi talu kanalisatsiooni ehitus 2561,14 2561,14 2522,92 € 7 645,20 € 3,84
3 Urve Paju Loitvamäe talu kanalisatsioonitrassi rajamine 1489,40 1489,40 1465,20 € 4 439,90 € 3,76
4 Sigrid Prokuda Pihlaka kanalisatsioon 2309,04 2309,04 2275,02 € 6 894,00 € 3,32
5 Urmas Pärn Kubja talu kanalisatsioon 3209,16 3209,17 3161,27 € 9 579,60 € 3,24
6 Katrin Mätlik Otsa talu puurkaevu rajamine 1467,30 1467,30 1445,40 € 4 380,00 € 3,22
7 Kristjan Põhjala Villemi talu kanalisatsioonisüsteem 2167,50 2167,50 2145,00 € 6 480,00 € 3,02
8 Peeter Hallikas Hallika kanalisatsioonisüsteem 3052,79 3052,79 3007,22 € 9 112,80 € 2,96
9 Anu Pahka Nurga talu veevarustussüsteem 1591,41 1747,59 1431,00 € 4 770,00 € 2,76

 

Riigihalduse minister on oma käskkirjaga otsustanud kinnitada hajaasustuse taotlusvooru avamise tähtpäevaks 01. veebruar 2021 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 01. aprill 2021.

Programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga, lähtudes kohalike omavalitsuste poolt esitatud andmetest positiivse hindamistulemusega taotluste toetuse summa kohta ning maksimaalse summa kohta, millega kohalik omavalitsus on valmis programmi elluviimises jooksval aastal osalema.

Tapa Vallavalitsuse 27.01.2021 korraldusega nr 40 „Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja prioriteetse valdkonna määramine" p2 alusel on määratud Tapa vallas prioriteetseks valdkonnaks veevarustussüsteemide valdkond.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

  • veevarustussüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui ka aastatel 2010-2013 hajaasustuse elektriprogrammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2021.

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/hajaaasutuse-programm ja Riigi Tugiteenusete Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm.

Hajaasustuse programmi raames nõuetele vastavate taotluste hindamise ja rahastamisettepanekute tegemiseks on loodud komisjon koosseisu Marko Teiva, Mati Tamm, Mailis Sepp, Rain Sepping ja Dmitri Okatov.

 

Tapa vallas on programmi kontaktisikuks Marko Teiva, tel 3229661, tel 58667515, e-post marko.teiva@tapa.ee

 

 

Taotlusvorm 2021

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

 

Taotluse lisad:

Taotluse lisa_Veesüsteemid

Taotluse lisa_Kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa_Juurdepääsuteed

Taotluse lisa_Autonoomne elektrisüsteem

 

...........................................................................................................................................................

Toetuse saajad 2020