Hajaasustuse programm

30.06.22
 Riigihalduse minister on käskkirjaga kinnitanud taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1.veebruari 2022 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprilli 2022

Programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga, lähtudes kohalike omavalitsuste poolt esitatud andmetest positiivse hindamistulemusega taotluste toetuse summa kohta ning maksimaalse summa kohta, millega kohalik omavalitsus on valmis programmi elluviimises jooksval aastal osalema.

 

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

  • veevarustussüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui ka aastatel 2010-2013 hajaasustuse elektriprogrammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2022.

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/hajaaasutuse-programm ja Riigi Tugiteenusete Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm.

 

 Tapa vallas on programmi kontaktisikuks Marko Teiva,
tel 3229661, tel 58667515, e-post marko.teiva@tapa.ee

 

 

Taotlusvorm 2022

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

 

Taotluse lisad:

Taotluse lisa_Veesüsteemid

Taotluse lisa_Kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa_Juurdepääsuteed

Taotluse lisa_Autonoomne elektrisüsteem

 

...........................................................................................................................................................

Toetuse saajad 2020

...........................................................................................................................................................

Toetuse saajad 2021

 

 2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemused

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Otsustatud toetuse summa RIIK Otsustatud toetuse summa KOV Otsustatud omafinantseeringu summa  Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1 Tiiu Enula Kulli talu veesüsteem 1459,26 1459,26 1437,48 € 4 356,00 € 4,00
2 Lauri Sammul Piigi talu kanalisatsiooni ehitus 2561,14 2561,14 2522,92 € 7 645,20 € 3,84
3 Urve Paju Loitvamäe talu kanalisatsioonitrassi rajamine 1489,40 1489,40 1465,20 € 4 439,90 € 3,76
4 Sigrid Prokuda Pihlaka kanalisatsioon 2309,04 2309,04 2275,02 € 6 894,00 € 3,32
5 Urmas Pärn Kubja talu kanalisatsioon 3209,16 3209,17 3161,27 € 9 579,60 € 3,24
6 Katrin Mätlik Otsa talu puurkaevu rajamine 1467,30 1467,30 1445,40 € 4 380,00 € 3,22
7 Kristjan Põhjala Villemi talu kanalisatsioonisüsteem 2167,50 2167,50 2145,00 € 6 480,00 € 3,02
8 Peeter Hallikas Hallika kanalisatsioonisüsteem 3052,79 3052,79 3007,22 € 9 112,80 € 2,96
9 Anu Pahka Nurga talu veevarustussüsteem 1591,41 1747,59

 

Toetuse saajad 2022

 

2022. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorust said toetust järgmised projektid:

 

Jrk nr

 

Taotleja nimi

 

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa RIIK

Otsustatud toetuse summa KOV

Otsustatud omafinantseeringu summa

Projekti maksumus kokku

Kaalutud keskmine hinne

1.1.1

Kaia Maasik

Kernu talu reoveesüsteem

1 758,00

1 758,00

1 732,50

5 248,50

3,84 

1.1.2

Kristjan Alanurme

Arva veevarutus-süsteemi rajamine

1 809,00

1 809,00

1 782,00

5 400,00

3,70 

1.1.3

Vahur Sapas

Paabu talu veesüsteemid

1 869,00

1 869,00

1 842,00

5 580,00

3,70 

1.1.4

Margit Vijar

Otsa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2 215,00

2 215,00

2 182,00

6 612,00

3,68 

1.1.5

Atse Pääro

Kõrtso talu kanalisatsiooni-süsteemid

2 432,00

2 430,00

2 396,00

7 258,00

3,60 

1.1.6

Tiiu Enula

Kulli talu biopuhasti

1 687,00

1 687,00

1 663,60

5 037,60

3,40 

1.1.7

Kristi Matsu

Jõekääru kanalisatsiooni-süsteemid

2 130,00

2 130,00

2 098,80

6 358,80

3,26 

1.1.8

Kristjan Alanurme

Arva kanalisatsiooni-süsteemi rajamine

1 441,00

1 441,00

3 426,40

6 308,40

3,22 

1.1.9

Vahur Sapas

Paabu talu biopuhasti

1 380,70

1 380,70

4 246,60

7 008,00

3,00 

1.1.10

Katrin Karu

Veski talu veesüsteemi rajamine

1 614,30

2 659,70

2 662,00

6 936,00

2,88