Hajaasustuse programm 2019

1.08.19

 

Riigihalduse minister on oma käskkirjaga otsustanud kinnitada hajaasustuse taotlusvooru avamise tähtpäevaks 11. märtsi 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

Programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga, lähtudes kohalike omavalitsuste poolt esitatud andmetest positiivse hindamistulemusega taotluste toetuse summa kohta ning maksimaalse summa kohta, millega kohalik omavalitsus on valmis programmi elluviimises jooksval aastal osalema. Riigipoolne toetus „Hajaasustuse programmile" 2019. aastal on 1 800 000 eurot.

Tapa Vallavalitsuse 20.02.2019 korraldusega nr 101 „Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja prioriteetse valdkonna määramine" p2 alusel on määratud Tapa vallas prioriteetseks valdkonnaks veevarustussüsteemide valdkond.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

  • veevarsutussüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui ka aastatel 2010-2012 hajaasustuse elektriprogrammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2019.

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/hajaaasutuse-programm ja Riigi Tugiteenusete Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

 

Tapa vallas on programmi kontaktisikuks Marko Teiva, tel 3229661, tel 58667515, e-post marko.teiva@tapa.ee.

Toetuste taotluste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Marko Teiva, Mati Tamm, Mailis Alling, Ene Augasmägi ja Dmitri Okatov.

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja prioriteetse valdkonna määramine 

Hajaasustuse programmi avamise käskkiri 2019

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise tähtpäeva kinnitamine 2019

Taotlusvorm 2019

Garantiikirja näidis

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Taotluse lisad:

Taotluse lisa_Veesüsteemid

Taotluse lisa_Kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa_Juurdepääsuteed

Taotluse lisa_Autonoomne elektrisüsteem

 

...........................................................................................................................................................