Hajaasustuse programm 2020

4.08.20

Tapa valla 2020 aasta hajaasustusprogrammist toetuse saajad:

 

Taotleja  nimi

 

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa 

RIIK

Otsustatud toetuse summa

KOV

   Urve Paju

 

Loitvamäe talu puurkaevu puurimine ja veetrassi rajamine

1547,7 €

1547,7 €

Taavi

Eesalu

Vahtra talu veesüsteem

1218,06 €

1218,06 €

Martin

Umbleja

Lilleoru talu biopuhasti

2315,52 €

2315,52 €

Linda Kurg

Lepla talu kanalisatsiooni -süsteemi rajamine

1770,5 €

1770,5 €

Toomas

Mätlik

Rätsepa talu biopuhasti

1140,22 €

3884,78 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Riigihalduse minister on oma käskkirjaga otsustanud kinnitada hajaasustuse taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17. veebruar 2020 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020.

Programmi riigipoolse toetusvahendite jaotuse kohalike omavalitsuste lõikes koostab riigihalduse minister käskkirjaga, lähtudes kohalike omavalitsuste poolt esitatud andmetest positiivse hindamistulemusega taotluste toetuse summa kohta ning maksimaalse summa kohta, millega kohalik omavalitsus on valmis programmi elluviimises jooksval aastal osalema.

Tapa Vallavalitsuse 29.03.2020 korraldusega nr 41 „Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja prioriteetse valdkonna määramine" p2 alusel on määratud Tapa vallas prioriteetseks valdkonnaks veevarustussüsteemide valdkond.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :

  • veevarsutussüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

 

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse nii eelmistest hajaasustuse programmi voorudest kui ka aastatel 2010-2013 hajaasustuse elektriprogrammist ja veeprogrammist saadud toetuse summa.

Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2020.

Programmdokument, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Tapa valla kodulehel http://www.tapa.ee/hajaaasutuse-programm ja Riigi Tugiteenusete Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

Hajaasustuse programmi raames nõuetele vastavate taotluste hindamise ja rahastamisettepanekute tegemiseks on loodud komisjon koosseisu Marko Teiva, Mati Tamm, Mailis Alling, Lembit Saart ja Dmitri Okatov.

 

Tapa vallas on programmi kontaktisikuks Marko Teiva, tel 3229661, tel 58667515, e-post marko.teiva@tapa.ee

 

Taotlusvorm 2020

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Garantiikirja näidis

 

Taotluse lisad:

Taotluse lisa_Veesüsteemid

Taotluse lisa_Kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa_Juurdepääsuteed

Taotluse lisa_Autonoomne elektrisüsteem

 

...........................................................................................................................................................