Hooldajatoetus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Hooldajatoetus on raske või sügava puudega isiku hooldamise toetamiseks makstav perioodiline toetus.

Toetuse suurus

Hooldajatoetuse suurus on raske puude korral 50 eurot kuus ja sügava puude korral 100 eurot kuus

Menetlusaeg

Toetuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Toetust makstakse kuni hoolduse seadmise lõppemiseni igakuiselt taotluses märgitud arvelduskontole alates toetuse määramisele järgnevast kuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Kriste Tiisler
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8692, 5196 2032
kriste.tiisler@tapa.ee

 

Monika Martin
lastekaitsespetsialist
53454811, monika.martin@tapa.ee

Moe, Lehtse ja Jäneda teeninduspunkt

Sirje Salura
sotsiaalhoolekandespetsialist
327 7787 (Moe teeninduspunkt)
383 3451 (Lehtse teeninduspunkt)
382 0232 (Jäneda teeninduspunkt)
sirje.salura@tapa.ee

Toetuse taotlemine

Toetust on õigus taotleda hooldajal, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tapa vald.

Toetust on õigus saada raske või sügava puudega isiku hooldajal, kui on samaaegselt täidetud alljärgnevad tingimused:
 1) hooldatav vajab oma puude tõttu igapäevast juhendamist ja järelevalvet;
 2) hooldatava abivajaduse tõttu ei ole hooldajal võimalik täistööajaga tööle asuda.

Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisuline taotluse.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Sotsiaalhoolekandeseadus

Tapa Vallavolikogu 16.12.2019 määrus nr 76  „Sotsiaaltoetuste määrad"

Taotluse vormid

Toetuse taotlemise vorm