Keskkonnalubade taotlused

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Metspuu Maleva VI kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse.

 

Maavara kaevandamise luba taotletakse Lääne-Virumaal Tapa vallas Kõrveküla külas taotlejale kuuluval kinnistul Tondi (KÜ 40001:003:0065). Taotletaval alal asub Maleva kruusamaardla (registrikaart nr 0506).

Taotletava mäeeraldise nimetus on Maleva VI kruusakarjäär. Mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,99 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 284 tuh m³ ja kaevandatav varu on 270,9 tuh m³. Maavara kaevandamise maksimaalseks aastamääraks taotletakse 20 tuh m³.

Loa taotlus on kättesaadav Keskkonnaameti avalikust dokumendiregistrist - https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=264138&Root=264138