Keskkonnalubade taotlused

Keskkonnaamet annab teada, et OÜ Tapa Vesi esitas uue veeloa taotluse seoses olemasoleva veeloa nr L.VV/324001 kehtivuse lõppemisega 31.12.2019. Veeluba on vajalik põhjaveevõtuks üle 10 m3 ööpäevas Tapa linnas, Lehtse alevikus, Jäneda külas, Moe külas, Vahakulmu külas ja Imastu külas paiknevatest puurkaevudest ning heitvee juhtimiseks suublasse Tapa linnas, Lehtse alevikus ja Jäneda külas.
 
Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris, mis on leitav siit https://dhs-adr-kea.envir.ee/Results.aspx?regCode=14-6%2f19%2f643&topOnly=1. 
 
Veeloa andmise otsustab Keskkonnaamet hiljemalt 90 päeva jookul nõuetekohase taotluse saamisest arvates, seega hiljemalt 28.02.2020. Ettepanekud ja vastuväited veeloa taotluse kohta palume saata keskkonnaspetsialistile (mailis.alling@tapa.ee).
 
_____________________________________________________________________________________
 

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Tamsalu Kalor AS-i poolt 03.09.2019 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/321317 muutmise taotluse. Õhusaasteloa nr L.ÕV/321317 muutmist taotletakse käitisele, mis asub aadressil Ääsi tn 9, Tamsalu linn, Tapa vald seoses käitises toimunud järgmiste muudatustega:

1. Likvideeritud on heiteallikas koos katlaga K-850;

2. Katel K-110 on asendatud katlaga UT-L18, kütuseks on põlevkiviõli;

3. Katel Futura 2 on asendatud katlaga UT-L18, kütuseks on veeldatud naftagaas (LNG).

 

Katlamaja töötab igapäevaselt ajavahemikus 00.00-24.00. Katlamaja töökoormus on suurim oktoobri algusest kuni aprilli lõpuni.

 

Õhusaasteloa taotlusmaterjalidega saab tutvuda Tapa Vallavalitsuses ja avalikus dokumendiregistris - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/3900376. Ettepanekud taotluse ja lubatud heitkoguste projekti kohta palume edastada Keskkonnaametile e-postiaadressile info@keskkonnaamet.ee.

_____________________________________________________________________________________

 
Tapa turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus
 
Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika Tapa turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr JARM 015 muutmise taotluse.
 
Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub Lääne Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas kinnistul Tapa turbaraba (79101:017:0010) ja Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Kuru külas kinnistul Tapa turbaraba. Mõlemad Tapa turbaraba kinnistud kuuluvad riigi omandisse. Nende valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet.
 
Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ning laiendada mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala hetkel kehtivast mäeeraldise piirist põhjapoole, kinnistule Porkuni metskond 118 (79001:001:0111). Hõlmatav katastriüksus kuulub riigi omandisse, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet. Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindala suureneks 6,48 hektari võrra, 45,12 hektarilt 51,60 hektarini.
 
2/19/369). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=292582&Root=292582. Ettepanekud taotluse kohta palume edastada Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 16.08.2019.
_____________________________________________________________________________________
 

Loksa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus

 

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Thorsen Grupp poolt esitatud Loksa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse kruuse ja liiva uuringuks Loksa uuringuruumis. Uuringuruum ja selle teenindusala, pindalaga 20,11 ha, asub Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Loksa külas Mäepealse (78701:004:0134) ja Kasemäe (78701:004:0840) erakinnistutel. Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat. Uuringu teostaja on OÜ Maavarauuringud

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris aadressilhttps://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=304359&Root=304359. Ettepanekud/vastuväited taotluse kohta palume edastada Tapa Vallavalitsusele hiljemalt 31.10.2019.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Samuti saadetakse eelnõud huvitatud isikutele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.