Keskkonnalubade taotlused

9.10.20

Osaühing MARKILO Vajangu seafarmi keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Osaühing MARKILO keskkonnakompleksloa nr 184854 muutmise eelnõud. Käitis asub aadressil Rammo tee 3, Vajangu küla.

Ettevõte taotleb loa muutmisega 1120 kohta emistele, 2240 kohta nuumsigadele ja 5120 kohta võõrdepõrsastele (kokku 321,92 loomühikut). Hetkel kehtivas loas on lubatud 1500 kohta emistele, 360 kohta poegivatele emistele ja 4140 kohta võõrdepõrsastele (kokku 396,84 loomühikut). Seega väheneb loomühikute arv 74,92 võrra. 

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Tapa valla avalikust dokumendiregistrist - http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4363792
 

_____________________________________________________________________________________

Tapa Vesi OÜ keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet esitas Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tapa Vesi OÜ vee erikasutusloa  nr L.VV/331685 muutmise taotluse. Veeloa muutmise taotlus on esitatud seoses veeloas olevate meetmete täitmise ja loa andjale teabe esitamise nõuete tähtaegadega.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_view?register_date_start=&search=1&application_type=&applicant=&proceeding_nr=109030&register_date_end=&represented_id=&proceeding_id=9100

_____________________________________________________________________________________

Maleva VII kruusakarjääri kaevandamise loa taotlus

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva VII kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse. Loa taotlejaks on EMG Karjäärid OÜ (registrikood 14273374).

Maleva VII kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Kõrveküla külas Ilumetsa kinnistul (katastritunnus 40001:003:0104) ja Raudla külas Järveveski kinnistul (40001:003:0910). Taotletav mäeeraldis külgneb kirdeservas Maleva kruusakarjääriga ning lõunaservas Maleva II kruusakarjääriga.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4133284.

_____________________________________________________________________________________

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise kaevandamisloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Maleva II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise loa nr L.MK/319472 muutmise taotluse. Taotlejaks on Kivikandur OÜ (registrikood 10111516).

Maleva II kruusakarjääri mäeeraldis ja selle teenindusmaa asuvad Tapa vallas Kõrveküla külas Kaasiko erakinnistul (katastritunnus 40001:001:0021).

Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 10 aasta võrra, kuna maavara on ammendamata ning kaevandatud maa-ala korrastamata.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4054473.

_____________________________________________________________________________________

Tapa turbatootmisala maavara kaevandamisloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet saatis Tapa Vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks Tapa turbatootmisala maavara kaevandamise loa nr JARM 015 muutmise taotluse. Taotlejaks on Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (registrikood 10045989).

Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa asub Lääne Viru maakonnas Tapa vallas Tapa linnas kinnistul Tapa turbaraba (79101:017:0010) ja Lääne-Viru maakonnas Tapa vallas Kuru külas kinnistul Tapa turbaraba. Mõlemad Tapa turbaraba kinnistud kuuluvad riigi omandisse. Nende valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet.

Taotluse kohaselt soovitakse kaevandamisloa kehtivusaega pikendada 30 aasta võrra ning laiendada mäeeraldise ja selle teenindusmaa pindala hetkel kehtivast mäeeraldise piirist põhjapoole, kinnistule Porkuni metskond 118 (79001:001:0111). Hõlmatav katastriüksus kuulub riigi omandisse, valitsejaks on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa amet. Tapa turbatootmisala mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindala suureneks 6,48 hektari võrra, 45,12 hektarilt 51,60 hektarini.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Tapa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris aadressil http://delta.andmevara.ee/tapa_vald/dokument/4046673.

_____________________________________________________________________________________