Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tapa vald toetab osaliselt Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elavate laste ja noorte väljaspool Tapa valda huvikooli kohatasu maksmises.

Tapa vald osaleb erahuvikooli, riigi või teise kohaliku omavalitsuse huvikooli kohatasu katmises, kui huvikooli tegevusest võtab osa Eesti rahvastikuregistri andmetel Tapa vallas elav õpilane, kelle igapäevane elukoht on samuti Tapa vallas. Erandiks on Tapa valla eestkostel olevad õpilased, kelle huvikooli tegevuskulude katmises osaletakse sõltumata reaalsest elukohast.

Tapa vald toetab õppuri huvihariduse omandamist teiste koolipidajate huvikoolides juhul kui antud huvihariduse eriala ei ole võimalik omandada Tapa valla huvikoolides.

Teenuse maksumus

Tapa vald toetab õppuri huvihariduse omandamist ainult ühes teise koolipidaja huvikoolis ühel erialal, makstes kuni 80%, kuid mitte rohkem kui 120 eurot kuus kohatasu maksumusest huvikooli pidaja esitatud arvete alusel.

Menetlusaeg

Vallavalitsuse pädev ametiisik kontrollib viie tööpäeva jooksul esitatud taotluse ja dokumentide vastavust käesoleva korra nõuetele. Puuduste esinemisel teatab ametiisik sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui kümme tööpäeva.

Huvikooli kohatasu osalise katmises otsustab vallavalitsus ja see vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

Huvikooli kohatasu katmises osalemisel teavitatakse sellest taotluse esitajat ja huvikooli.

Kontakt

Regiina Kaima, tel 5866 7395, regiina.kaima@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Huvikooli kohatasu osaliseks katmiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutusele) taotluse õppeaasta alguses, tähtaeg 10. september.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu määrus 28.01.2019 nr 46 „Huvihariduse ja huvitegevuses osalemise toetamise kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/403102020009

Taotluse vormid

Taotlus õpilase huvihariduse ja huvitegevuse sõidukulude osaliseks katmiseks:

Huvihariduse õppekoha tegevuskulu toetuse taotlus