25.01.21
KORRALDATUD JÄÄTMEVEDU 
 
Alates 16.11.2018 kehtib Tapa vallas uus jäätmehoolduseeskiri, mis on leitav siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/413112018008. Korraldatud jäätmeveo hankelepingud kehtivad eelmistes jäätmehoolduseeskirjades sätestatud tingimustel kuni lepingute lõppkuupäevani.
 
Tapa vald on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. See tähendab seda, et omavalitsus on määranud jäätmeveo piirkonna, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ja jäätmeveo tüüptingimused ning on korraldanud avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks.
 

Endine Tapa valla haldusterritoorium

Tapa Vallavalitsus viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.05.2016 – 30.04.2021 ainuõigus vedada Tapa vallas segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid Ragn-Sells AS-il.
 
Ainuõiguse kehtivuse perioodil  veab segaolmejäätmeid,  paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid valla territooriumil asuvatelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt üksnes Ragn-Sells AS. Sellel ajaperioodil puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus vallas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada. 
 
Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmed ainuõigust omavale vedajale üle anda. Juhul, kui väljaveopäeval jäätmeid üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõiduarve. Lepingus märgitud kuupäeval peab olema ligipääs konteinerile tagatud, probleemide korral tuleb vedajat vähemalt üks tööpäev ette teavitada.
 
Jäätmeseadus ja Tapa Vallavalitsus on kehtestanud oma õigusaktidega minimaalsed konteinerite tühjendussagedused. Jäätmemahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja ebameeldiva lõhna tekke, kuid mitte harvemini kui:
  1. Tapa linnas ja Lehtse alevikus vähemalt üks kord nelja nädala jooksul;
  2. Imastu, Jootme, Jäneda, Karkuse, Moe, Näo, Patika, Saksi ja Vahakulmu külades rohkem kui nelja korteriga korruselamutes vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.
  3. ülejäänud valla territooriumil vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.
Eramajades tiheasustusalal, kus on biojäätmete kompostimine kinnises kompostris jäätmetekke kohas on tagatud, võib vallavalitsuse loaga olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul.
 
Vanapaberi kogumise kohustus on 5 ja enama korteriga kortermajades ning ettevõtetes, kus tekib vanapaberit rohkem kui 50 kg nädalas. Köögi ja sööklajäätmete kogumise kohustus on 19 ja enama korteriga kortermajades ning toitlustus- ja kaubandusettevõtetes. Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas, paberi ja kartongi mahuteid võib tühjendada vastavalt vajadusele. Teenust osutatakse klientidele lepingus toodud sagedusel ja nädalapäeval ning välja saadetud graafikute alusel.
Taotlused
 
Vallavalitsus võib jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugeda juhul kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Juhul kui jäätmevaldaja kasutab oma kinnistut ainult suviti (aiandusühistud ja suvekodud), siis on tal võimalik vallavalitsusest taotleda jäätmeveost vabastust ajavahemikuks 1. oktoober – 30. aprill. Jäätmeveo vabastuse taotlus on kättesaadav sellelt lingilt - Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm
 
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmeveolepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutatavad jäätmevaldajad. Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad peavad esitama vallavalitsusele ühise kirjaliku sooviavalduse milles näidatakse kõik kinnistud, nende omanikud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ning ühismahuti asukoht. Ühismahutit on lubatud kasutada üksnes kõrvuti asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotte. Ühismahuti kasutamise avaldus on kättesaadav sellelt lingilt - Ühise olmejäätmemahuti kasutamise kokkulepe
 
Ragn-Sells AS kontaktandmed:
telefon: 60 60 439
 
 

Endine Tamsalu valla haldusterritoorium

Endise Tamsalu valla haldusterritooriumil teostab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells AS alates 01.05.2016 kuni 30.04.2021. Ragn-Sells AS-le antud jäätmeveo ainuõigus tähendab seda, et veopiirkonnas võib olmejäätmete kogumise ja äraveo teenust osutada üksnes ainuõiguse saanud jäätmevedaja ning teised jäätmevedajad ei tohi antud veopiirkonnas teenuseid osutada.
 
Endise Tamsalu valla haldusterritooriumi jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed.
 
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse kõik jäätmetekitajad – eramud, kortermajad, sealhulgas ka need eramajad, suvekodud ja väike-ettevõtted, kes varem prügiveo lepinguid ei pidanud vajalikuks sõlmida. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid Ragn-Sells AS-le üle anda. Jäätmevedu toimub omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel. Juhul, kui väljaveopäeval jäätmeid üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn tühisõiduarve. Lepingus märgitud kuupäeval peab olema ligipääs konteinerile tagatud, probleemide korral tuleb vedajat vähemalt üks tööpäev ette teavitada.
 
Korraldatud jäätmeveo erandid
 
Jäätmeveost vabastamine - juhul, kui kinnistul keegi ei ela, või kinnistut ei kasutata ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.
 
Harvem tühjendussagedus - erandkorras on kinnistu omanikul (olmejäätmete valdajal) õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.
 
Jäätmeveost vabastamise ja tühjendussageduse kohta esitatava taotluse leiate sellelt lingilt - Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse vorm
 
Ühiskasutus - juhul kui jäätmevaldajad soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele esitada vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse, mis aadressil hakkab mahuti asetsema ja kellele vedaja hakkab esitama arveid. Ühismahuti kasutamise kokkulepe on kättesaadav sellelt lingilt - Ühise olmejäätmemahuti kasutamise kokkulepe
 
Ragn-Sells AS kontaktandmed:
telefon: 60 60 439