4.09.20

 

Lemmikloomade pidamine
 
Koerte ja kasside (lemmikloomade) pidamine Tapa vallas toimub  lähtuvalt Tapa valla koerte ja kasside pidamise eeskirjast. Eeskirjas on põhjalikult käsitletud lemmiklooma pidamise erinevaid nõudeid.
 
Eelkõige on olulised alljärgnevad punktid:
koerte ja kasside pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga, loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi;
lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul;
lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud lemmiklooma suhtes lubamatut tegu
lemmiklooma omanik peab täitma Põllumajandusministri 24.07.2008 määrust nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded" ning loomakaitseseadusest ja loomatauditõrje seadusest tulenevaid kohustusi
koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel
ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.
Konkreetselt on välja toodud lemmiklooma omaniku kohustused . Siinkohal on välja toodud olulisemad neist:
tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama koheselt lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
Jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine, näugumine märgistamine jms) ei häiriks avalikku korda ja teiste isikute rahu ja heaolu.
võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus;
lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise, teatades looma kadumisest varjupaigale ja registripidajale
Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit alates 01.01.2012
Koera kiibistamisel tuleb koer registreerida Tapa valla lemmikloomade registris, registreerimisel väljastatakse loomaomanikule lemmiklooma registreerimistunnistus.
 
 
Hulkuvate loomade püüdmine
Tapa vallast püütud hulkuvad loomad toimetatakse:
Rakvere koduloomade varjupaika
Kasarmu 3, Rakvere 44317
Telefon: +372 5303 0364
E-post: loomadevarjupaik@rakvere.ee
Külastus varjupaika tuleb eelnevalt kokku leppida!
 
 
Hulkuvate loomade äraviimine hoiupaika toimub ainult kooskõlas Tapa Vallavalitsusega.
 
Teatamine e-posti aadressil vallahooldus@tapa.ee või telefonil  322 8446. Jäta oma kontakttelefon!
 
Kuidas tegutseda, kui kaotasid või leidsid lemmiklooma: 
  • helista hoiupaiga telefonil +372 5303 0364 ja teavita leitud või kadunud loomast, sest hoiupaigal võib olla infot sama looma kohta;
  • helista Tapa Vallavalitsusse ja teavita leitud loomast  telefonil 322 8446, sest ainult vallavalitsusega kooskõlastatud loomadele tuleb hoiupaiga töötaja järele. 
 
Helistades selgita:
  • Kes läks kaduma või kelle leidsite? (koer, kass, tuhkur)
  • Mis värvi, kui vana, mis nimi?
  • Kas isane või emane?
  • Millised on eritunnused ja tervislik seisund?
 
 
Lemmikloomade registreerimine
Alates 01.01.2012 a. peab Tapa vallas koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit. Omanik peab koera märgistama 10 päeva jooksul arvates päevast, millal koer sai kolme kuuseks. Omandatud koer tuleb märgistada 10 päeva jooksul arvates omandamise päevast.
Tapa vallas elavad koerad ja kassid tuleb registreerida Tapa valla lemmikloomade registris, mis kuulub kohalike omavalitsuste lemmikloomaregistri hulka. Vallakodanikele on lemmiklooma registreerimine registrisse tasuta. Loomaomanik saab kontrollida registris looma olemasolu, sisestades interneti otsingusse www.llr.ee, leheküljel avaneb lahter kiibinumbri lisamiseks ning kui Teie kontaktid ilmuvad pärast otsingu kinnitamist ekraanile on lemmik õiges registris.
 
Lemmiklooma saab registreerida üleriigilise lemmikloomaregistriga seotud lemmikloomaregistris riigiportaali www.eesti.ee kaudu. Registris saab vaadata seal olevaid andmeid ning parandada kontaktandmeid. Riigiportaali saab igaüks siseneda ID-kaardi või oma internetipanga paroolidega.
Juhul, kui olete Tapa valla kodanik ja Teil puudub võimalus looma ise registrisse kanda, aitame Teil toimingud teostada vallavalitsuses  vastuvõtuaegadel. Kaasa võtta isikut tõendav dokument ja koera dokumendid.