12.04.18

 

Tapa valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmete põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti  keelatud. Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning kiletamata paberit või pappi. Nende jäätmete avapõletamiseks peab olema Tapa Vallavalitsuse nõusolek.
 
Ohutuse tagamiseks tuleb lõkke tegemisel järgida:
 
okste ja lehtede põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires ajavahemikul sügiseste vihmaste ilmade saabumisest kuni kevadise lumesulamise lõppemise ajani tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu, sealhulgas vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes;
 
enne lõkke tegemist on vajalik varuda käepärast esmased kustutusvahendid, nagu anum veega või tulekustuti;
 
lõket võib teha selleks ettevalmistatud mittepõleval alusel või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttival pinnasel tuletöö üle järelvalvet teostava isiku juuresolekul;
 
tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 30 meetri kaugusel metsast;
 
kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele võivad tule tegemisel sädemed langeda, siis ei tohi teha tuld kui tuule kiirus on üle 5,4 meetri  sekundis. Infot tuule kiiruse kohta saab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehelt;
 
pärast küttekolde välise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
 
kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud.
 
Lõkke tegemisel tuleb järgida siseministri määruseid 07.09.2010 nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded" ja 30.08.2010 nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded" ning Tapa Vallavolikogu 11. jaanuar 2007 määruse nr 42 "Tapa valla jäätmehoolduseeskiri"