29.11.18
Maamaksu arvutamist, tasumist ja maksusoodustusi reguleerib maamaksuseadus.
 
Maamaksu teateid väljastab Maksu- ja Tolliamet kohaliku omavalitsuse esitatud andmete alusel. 
 
Maamaksu maksab isik, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Kui maakasutust ei ole vormistatud, maksab maamaksu isik, kes maad tegelikult kasutab. 
 
Kuni 64-eurone maamaks tasutakse ühe korraga 31. märtsiks.  Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
 
Aastast 2013 on maamaksust vabastatud maa omanik tema omandis või kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega alaks määratud alal kuni 1500 m² ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
 
Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.
 
Maamaksu tasumise, võlgnevuste ja ettemaksude kohta saab teavet Maksu- ja Tolliametist, infotelefon 880 0816.  Oma maksukohustuse täitmist on võimalik kontrollida ka e-maksuametis.