Raieloa taotlus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Raieluba on vaja tiheasutusalal asuvate üksikpuude, välja arvatud viljapuud ja kasvav mets metsaseaduse tähenduses raiumiseks.

Raieks on:

  • puu raiumine;
  • võra kõrguse ja/või laiuse kärpimine üle 30%, välja arvatud kuivanud okste eemaldamine.

Raieluba on vajalik, kui puu tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast (rinnasdiameeter) on üle 12 sentimeetri ning puul on selgelt nähtav või määratav tüvi ja võra.

Raieluba ei ole vaja taotleda:

  • kui puu raiumine on ettenähtud ehitus- või kaevamisloas.
  • tuuleheite või -murru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule.

Menetlusaeg

Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse ametnik hiljemalt kahe nädala jooksul arvates nõuetekohase taotluse või nõutud täiendavate dokumentide ja selgituste esitamise päevast.

Vastutaja

Mailis Sepp

keskkonnaspetsialist

mailis.sepp@tapa.ee

322 9665, 5193 1564

Teenuse taotlemine

Puu raiumiseks esitatakse Tapa Vallavalitsusele vormikohane taotlus (eeskirja Lisa 2).

Raieluba võib taotleda:

 1) puu kasvukoha kinnistu omanik või omaniku esindaja volituse alusel;

 2) Tapa valla omandis oleval maal lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema esindaja volituse alusel;

 3) riigi omandis oleval maal, kui riik ei ole valmis vastavat taotlust esitama, seaduse või lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema esindaja volituse alusel.

 

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel

  • raiutava puu asukoha skeem, võimalusel fotod raiutavast puust;
  • raieloa taotlemisõigust kinnitav teave juhul, kui taotleja pole puu kasvukoha omanik;
  • kaas- või ühisomandis oleva kinnistu puhul enamuse omanike kirjalik nõusolek;
  • kaitstava loodusobjekti valitseja luba juhul, kui puu, mida soovitakse raiuda, asub kaitstaval loodusobjektil, on kaitstava looduse üksikobjekt või asub kaitstava looduse üksikobjekti kaitseks määratud piiranguvööndis;
  • Muinsuskaitseameti luba juhul, kui puu, mida soovitakse raiuda, asub muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis.

Õigusaktid

Tiheasustusega alal kasvavate puude raiumise kord (Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamise määrus 3. peatükk) https://www.riigiteataja.ee/akt/407062018007

Taotluse vormid

Raieloa taotlus (RTF-vorming)