Eaka sünnipäevatoetuse taotlus

Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Eaka sünnipäevatoetust on õigus saada 80. ja 85. sünnipäeval ning alates
90. eluaastast iga sünnipäeva puhul eakal, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tapa valda.

Toetuse suurus

20 eurot

Menetlusaeg

-Toetuse  andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

-Toetuse saamisel kantakse toetus taotluses märgitud arvelduskontole või makstakse välja sularahas.

- Keelduvast otsusest teavitatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult otsuse tegemise päevast arvates.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Anne Klettenberg
sotsiaalhoolekandespetsialist
325 8692, anne.klettenberg@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus
Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, pille.eevardi@tapa.ee

Moe, Lehtse ja Jäneda teeninduspunkt

Sirje Salura
sotsiaalhoolekandespetsialist
327 7787 (Moe teeninduspunkt)
383 3451 (Lehtse teeninduspunkt)
382 0232 (Jäneda teeninduspunkt)
sirje.salura@tapa.ee
 

Toetuse taotlemine

Taotluse võib esitada kuni kolm kuud enne või pärast sünnipäeva, esitades Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21
„Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas" 

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Toetuse taotlemise vorm