Eluruumi tagamise teenus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast või kes ei ole puudest tulenevatest raskustest võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või ei ole suuteline senises eluruumis enam oma elu ja tervist ohtu seadmata iseseisvalt hakkama saama. Eluruum on Tapa valla munitsipaalomandisse kuuluv elamispind, kus on tagatud küte, vesi ja kanalisatsioon. Teenust on õigus taotleda isikul kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald.

Eluruumi saab taotleda järgmisse riskirühma kuuluvad isikud:

1) perekond, kes ise ei ole suuteline ega võimeline endale eluruumi üürima ega soetama seoses toimetulekuraskustega;
2) seadusejärgsete hooldajateta vanurid;
3) puuetega isikud, kellel on raskusi eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga;
4) orvud;
5) isikud, kelle eluruum on hävinud või muutunud elamiskõlbmatuks (tulekahju, loodusõnnetus vm);
6) muudel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud isikud, kelle kohta ametnik on teinud vastavasisulise põhjendatud ettepaneku.

Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping Tapa Vallavalitsuse ja kõrvalabi vajava isiku ja teenuse pakkuja vahel. Lepingus määratakse ära teenuste loetelu, kestvus ja tingimused.

Teenuse maksumus

kuni 1 euro ruutmeeter

Menetlusaeg

Teenuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Vastutaja

Ragni Nikiforova
sotsiaalhoolekandespetsialist
5344 3779
ragni.nikiforova@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenust on õigus taotleda isikul kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald.

Teenuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse, milles kirjeldab abivajadust ning lisab vajadusel abivajadust tõendavad dokumendid.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 
    

Taotluse vormid

Teenuse taotlemise vorm