Isikliku abistaja teenus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isiklik abistaja abistab isikut lähtuvalt tema puudest järgmistes tegevustes: liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, majapidamistöödes ja teistes toimingutes, milles isik puude tõttu abi vajab. Teenuse osutamiseks sõlmitakse leping Tapa Vallavalitsuse ja kõrvalabi vajava isiku ja teenuse pakkuja vahel. Lepingus määratakse ära teenuste loetelu, kestvus ja tingimused.

Teenuse maksumus

Üldjuhul tasuline, üks euro tund.

Menetlusaeg

Toetuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Vastutaja
Arina Mürk
sotsiaalhoolekandespetsialist
5750 3008
arina.myrk@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenust on õigus taotleda isikul kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald.

Teenuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse, milles kirjeldab abivajadust ning lisab vajadusel abivajadust tõendavad dokumendid.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Teenuse taotlemise vorm