Toimetulekutoetus

 Toetuse üldandmed

Kirjeldus

Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toetuse suurus

2018. aastal on toimetulekupiir üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 140 eurot kuus; toimetulekupiir perekonna igale alaealisele liikmele on 168 eurot kuus ja perekonna teisele ja igale järgnevale täisealisele liikmele 112 eurot kuus.

Üldine valem toimetulekutoetuse arvestamiseks on järgmine:  

toimetulekutoetus =  toimetulekupiir + eluasemekulud - sissetulekud

Menetlusaeg

Toimetulekutoetus määratakse 5 tööpäeva jooksul pärast kõikide dokumentide esitamist ning kohaliku omavalitsuse üksus maksab arvestatud toimetulekutoetuse summa 3 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi väljamakse viisil.

Vastutaja

Tapa Vallavalitsus

Anne Klettenberg
sotsiaalhoolekandespetsialist
325 8692, anne.klettenberg@tapa.ee

Tamsalu halduskeskus
Pille Eevardi
sotsiaalhoolekandespetsialist
322 8442, pille.eevardi@tapa.ee

Moe, Lehtse ja Jäneda teeninduspunkt

Sirje Salura
sotsiaalhoolekandespetsialist
327 7787 (Moe teeninduspunkt)
383 3451 (Lehtse teeninduspunkt)
382 0232 (Jäneda teeninduspunkt)
sirje.salura@tapa.ee

 

Toetuse taotlemine

Taotlus toimetulekutoetuse saamiseks tuleb esitada Tapa Vallavalitsusele vastavasisuline taotlus, milles kirjeldab abivajadust ja millele lisab abivajadust tõendavad dokumendid ning vajadusel sissetulekut ja kulutusi tõendavad dokumendid hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks.

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud, lisab ta taotlusele eluruumiga seonduvad dokumendid.

Õigusaktid

Sotsiaalhoolekandeseadus

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Perekonnaseadus

Rahvastikuregistri seadus

Tapa Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 15
„Eluasemekulude piirmäärad toimetulektoetuse määramisel"

Taotluse vormid

Toimetulekutoetuse taotlus

Kasutuses või omandis olevate esemete koosseisu loetelu