Tugiisikuteenus

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Tugiisikuteenus on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Teenus määratakse:

 1) raske ja sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
 2) lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
 3) lapsevanemale või lapse hooldajale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel;
 4) täisealisele puudega inimesele toimetuleku tagamiseks;
 5) isikule, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

Tugiisikuteenuse osutamiseks sõlmitakse leping vallavalitsuse ja kõrvalabi vajava isiku ja teenuse pakkuja vahel. Lepingus määratakse ära teenuste loetelu, kestvus ja tingimused. Teenust on õigus taotleda isikul kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Tapa vald.

Teenuse maksumus

Tasuta

Menetlusaeg

Teenuse andmise või selle andmisest keeldumise otsustatakse kümne tööpäeva jooksul peale taotluse esitamist või viimase lisadokumendi esitamist. Otsusest teatatakse viie tööpäeva jooksul kirjalikult.

Vastutaja

Tugiisiku teenus lastele:

Kristi Ale
laste ja perede heaolupetsialist
5345 4811kristi.ale@tapa.ee

Tugiisiku teenus täisealistele: 

Ragni Nikiforova
sotsiaalhoolekandespetsialist
5344 3779ragni.nikiforova@tapa.ee

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks esitab taotleja Tapa Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse, milles kirjeldab abivajadust ning lisab vajadusel abivajadust tõendavad dokumendid.

Õigusaktid

Tapa Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 21 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Tapa vallas"

Tapa Vallavalitsuse 12.09.2018 määrus nr 11
„Sotsiaaltoetuste määramine ja sotsiaalteenuste osutamise kord" 

Taotluse vormid

Teenuse taotlemise vorm