Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja Tamsalu Vallavolikogu ettepaneku Tapa Vallavolikogule algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine ja ühinemisläbirääkimised (22. detsember 2015. a otsus nr 55) ja Tapa Vallavolikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepanekuga ning ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta (25. veebruari 2016. a otsus nr 129) alustati Tapa ja Tamsalu valla ühinemisprotsessi ettevalmistusega.
 
Moodustati ühine juhtkomisjon ning kaks valdkondade töörühma, kes hakkasid ette valmistama ühinemislepingut.